Koninklijk Besluit van 23 maart 2019
gepubliceerd op 03 april 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2019011497
pub.
03/04/2019
prom.
23/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011497

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


23 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022259 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022260 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikelen 2 en 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;

Overwegende de door Pharma.be, Medaxes en beMedTech voorgedragen kandidaten;

Overwegende de bijzondere motivering door Medaxes en beMedTech in het voordrachtdocument dat onmogelijk kon worden voldaan aan de voorwaarde bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de volgende personen bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt eervol ontslag verleend uit hun functie: 1° De heer Pieter Boudrez, vertegenwoordiger van Medaxes; 2° De heer Davy Persoons, vertegenwoordiger van Pharma.be. 3° De heer Hans Hellinckx, vertegenwoordiger van beMedTech.

Art. 2.De heer Antoon Daneels wordt benoemd voor de verdere duur van het mandaat van het lid vermeld in artikel 1, 1°, als effectief lid van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Art. 3.Worden benoemd voor de verdere duur van het mandaat van de leden vermeld in artikel 1, resp. 2° en 3°, als plaatsvervangende leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: - De heer Johan De Haes, als vertegenwoordiger van Pharma.be; - De heer Steven Vandeput, als vertegenwoordiger van beMedTech.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^