Koninklijk Besluit van 23 mei 2003
gepubliceerd op 19 juni 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003003353
pub.
19/06/2003
prom.
23/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 161;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 april 2003;

Overwegende dat de verkoopakte dringend moet worden verleden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de verkoopsvoorwaarden te verduidelijken in het machtigingsbesluit;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze ministers van Begroting en van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen wordt vervangen door : « § 3. De aankoopprijs van de overeenkomstig artikel 1 verkochte onroerende goederen mag door B.I.A.C. in meerdere schijven worden betaald over een periode die loopt tot 20 augustus 2012. Ter compensatie van de spreiding van betaling betaalt B.I.A.C. op het openstaand saldo een intrest gelijk aan het gemiddelde rendement van de OLO op 6 jaar op datum van het tekenen van de onderhandse verkoopakte verhoogd met een marktconforme marge. »

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een § 4 ingevoegd, luidend als volgt : « § 4. De Staat doet afstand van het voorrecht van de onbetaalde verkoper dat is ontstaan in toepassing van artikel 27, 1° van de hypotheekwet van 16 december 1851 en gaat akkoord met de achterstelling van haar vordering. Ter compensatie betaalt B.I.A.C. een bijkomende risicopremie van 0,90 %. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2001.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^