Koninklijk Besluit van 23 mei 2003
gepubliceerd op 04 juni 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009357
pub.
04/06/2003
prom.
23/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op artikel 43, 5;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 6 november 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 februari 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de volgende federale verkiezingen op 18 mei 2003 worden gehouden, daarbij rekening houdende met de voorafgaande ontbinding van de federale kamers, en de in acht name van een periode van afhandeling van lopende zaken.

Gelet op advies 35.216/2 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In dit koninklijk besluit dienen volgende afkortingen als volgt te worden gelezen : LAN : lokaal netwerk;

Cliënt : iedere elektronische eenheid, dus zowel administratieve pc's als automatische spellen;

Plichthebbende : elke vergunninghouder klasse E die bij een vergunninghouder klasse C kansspeltoestellen, onder welke vorm ook, ter beschikking stelt of elke vergunninghouder klasse C die zijn eigen kansspeltoestellen bezit en uitbaat.

Art. 2.Elke plichthebbende maakt een maal per maand een dataverbinding met het LAN van de Kansspelcommissie.

Art. 3.Alle kosten voor de aankoop van het materiaal, het verkrijgen van de softwarelicenties, en de verschuldigde huurgelden zijn ten laste van de plichthebbende.

Art. 4.Als hardwareconfiguratie wordt één centrale server voorzien die de plichthebbende verbindt met de vergunninghouder klasse C. Een databasesoftware wordt voorzien, van die aard zijn dat de kwaliteit, de integriteit, robuustheid en de multiple acces, voldoende gegarandeerd zijn.

Art. 5.Wanneer de centrale server van de plichthebbende langer dan 24 uur uitvalt, worden alle spellen van de vergunninghouder klasse C stopgezet.

Een procedure van back-up en recovery wordt aan de Kansspelcommissie voorgelegd, evenals het bewijs van zesmaandelijkse testuitvoeringen.

Art. 6.Het informaticasysteem wordt beveiligd tegen elektromagnetische en elektrostatische tussenkomst, zowel als tegen radiogolven.

Art. 7.§ 1. De Kansspelcommissie stelt een protocol op dat de volgende elementen bevat : 1. Technische vereisten gesteld aan de kablering en passieve componenten van het LAN bij de plichthebbende;2. Technische vereisten gesteld aan de actieve componenten van het LAN bij de plichthebbende;3. Technische vereisten gesteld aan de cliënten en servers bij de plichthebbende;4. Vereisten gesteld aan het lokaal voor het data-rack bij de plichthebbende;5. Technische vereisten gesteld aan de dataverbinding van de plichthebbende met de Kansspelcommissie;6. Vereisten gesteld aan de verbinding tussen de vergunninghouder klasse C en de plichthebbende;7. Vereisten inzake accounting en financiële informatie;8. Vereisten inzake de technische controle bij de plichthebbende;9. Vereisten inzake documentatie in verband met het informaticasysteem bij de plichthebbende;10. Standaarden inzake naamgeving voor de door plichthebbende te verzenden bestanden. § 2. Dit protocol wordt aan alle plichthebbende bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring ervan door de Kansspelcommissie.

Elke wijziging aan het protocol wordt aan alle plichthebbende bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Art. 8.Dit besluit treedt samen met artikel 43, 5, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers inwerking drie maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad , met uitzondering van artikel 7 dat in werking treedt op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Art. 9.Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en Participaties, Onze Minister bevoegd voor Economie, en Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^