Koninklijk Besluit van 23 mei 2003
gepubliceerd op 04 juni 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009359
pub.
04/06/2003
prom.
23/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op artikel 33, 5.;

Gelet op het advies van de kansspelcommissie, gegeven op 6 november 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 februari 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de volgende federale verkiezingen op 18 mei 2003 worden gehouden, daarbij rekening houdende met de voorafgaande ontbinding van de federale kamers, en de in acht name van een periode van afhandeling van lopende zaken.

Gelet op advies 35.214/2 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd door de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In dit koninklijk besluit dienen volgende afkortingen als volgt te worden gelezen : LAN : lokaal netwerk;

Cliënt : iedere elektronische eenheid, dus zowel administratieve computers als automatische spellen;

UPS : Uninterruptable Power Supply

Art. 2.§ 1. Alle kansspelinrichtingen klasse I voorzien een LAN. Deze wordt verbonden met een LAN van de Kansspelcommissie. § 2. Alle kansspelinrichtingen klasse I beschikken over een videobewakingssysteem.

Art. 3.Alle kosten voor de aankoop van het materiaal, het verkrijgen van de softwarelicenties, en de verschuldigde huurgelden zijn ten laste van de kansspelinrichtingen klasse I.

Art. 4.Als hardwareconfiguratie wordt één centrale server voorzien die via het LAN verbonden is met alle cliënten.

Een databasesoftware wordt voorzien, van die aard zijn dat de kwaliteit, de integriteit, robuustheid en de multiple access, voldoende gegarandeerd zijn.

Art. 5.Een aangepast videotoezicht systeem wordt voorzien. Personeel en spelers moeten op een gepaste manier geïnformeerd worden over het bestaan en de werking van dit systeem.

De opnames worden bewaard in een aparte ruimte enkel toegankelijk voor aangewezen personeelsleden, leden van de Kansspelcommissie en haar secretariaat, alsmede personen extern aan de Kansspelcommissie die zij nominatief aanwijst.

De opnames, uitgevoerd op een medium naar keuze, moeten vier weken bewaard blijven en moeten op éénvoudig verzoek van de Kansspelcommissie haar ter beschikking worden gesteld.

Wanneer onregelmatigheden op het spel worden vastgesteld en gefilmd of wanneer een belangrijke ontregeling van het videotoezicht systeem wordt geconstateerd, wordt de Kansspelcommissie onmiddellijk op de hoogte gebracht. Zij beslist over de verder te volgen procedure en het verdere gebruik van de opnames. Geen enkele opname mag worden gewist of vernietigd voor deze beslissing.

De opnames die te maken hebben met het spel, registratie, kassa's en de tafels gebeuren vanaf de opening van de speelzaal tot het voltrekken van alle verrichtingen en tot het sluiten van de speelzaal.

De overige opnames gebeuren op een permanente basis, zonder onderbreking.

Art. 6.De Kansspelcommissie verkrijgt een garantie, aan de hand van een broncode en een objectcode, dat het door haar goedgekeurde softwareproduct ook effectief draait.

Hiertoe kan zij te allen tijde een hercompilatie vragen teneinde na te gaan of wel degelijk de officiële broncode werd gecompileerd.

Art. 7.Alle cliënten zijn op een permanente basis verbonden met het informaticasysteem en meer in het bijzonder met de centrale server en databank. Een aangepaste UPS, met een autonomie van twee uren, wordt voorzien voor de centrale server. Wanneer de verbinding van een automatisch spel met het LAN uitvalt of eender welk hapering, mechanisch of technisch, optreedt en dit voor een periode langer dan 24 uur, wordt het spel stilgelegd met in acht name van de werkingsregels omtrent het stopzetten en hernemen van automatische spellen.

Wanneer de centrale server langer dan 24 uur uitvalt, worden alle spellen stopgezet.

Een procedure van back-up en recovery wordt aan de Kansspelcommissie voorgelegd, evenals het bewijs van tweemaandelijkse testuitvoeringen.

Art. 8.Wijzigingen, van welke aard ook, aan het informaticasysteem dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de LKansspelcommissie.

Art. 9.De toegang tot de centrale server, werkstations en programma's wordt geregeld volgens een systeem van paswoorden, dat voor invoering voorgelegd wordt aan de Kansspelcommissie.

Het informaticasysteem en het videotoezicht systeem worden in afzonderlijke lokalen ondergebracht. De toegang is slechts toegelaten na een procedure van toegangscontrole, dat voor de invoering wordt voorgelegd aan de Kansspelcommissie.

Art. 10.Het informaticasysteem is beveiligd tegen zowel elektromagnetische en elektrostatische interferentie als tegen radiogolven.

Art. 11.§ 1. De Kansspelcommissie stelt een protocol op dat de volgende elementen bevat : 1. Technische vereisten gesteld aan de kablering en de passieve componenten van het LAN;2. Technische vereisten gesteld aan de actieve componenten van het LAN;3. Technische vereisten gesteld aan de cliënten en servers;4. Technische vereisten gesteld aan het lokaal voor het data-rack;5. Technische vereisten gesteld aan de dataverbinding met de Kansspelcommissie;6. Bijkomende vereisten gesteld aan het videotoezicht systeem;7. Vereisten inzake accounting- en financiële informatie;8. Vereisten inzake de technische controle;9. Vereisten inzake de documentatie in verband met het informaticasysteem en het videotoezicht systeem;10. Standaarden inzake naamgeving voor de te verzenden bestanden. § 2. Dit protocol wordt aan alle vergunninghouders klasse I bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Elke wijziging aan het protocol wordt aan alle vergunninghouders klasse I bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Art. 12.Dit besluit treedt inwerking drie maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad , met uitzondering van artikel 11 dat in werking treedt op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Art. 13.Onze Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, Onze Minister bevoegd voor Justitie, Onze Minister bevoegd voor Financiën, Onze Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en Participaties, Onze Minister bevoegd voor Economie, en Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^