Koninklijk Besluit van 23 mei 2011
gepubliceerd op 06 juni 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024145
pub.
06/06/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen sluiten houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 5, § 1, 1°, 3° en 10°;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen sluiten houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen;

Gelet op de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval;

Gelet op de kennisgeving aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Raad voor het Verbruik;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Overwegende dat gebleken is dat niet alle bepalingen van de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid zijn omgezet in Belgisch recht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 februari 2011;

Gelet op advies 49.338/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen sluiten houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 oktober 2005, en vervangen bij koninklijk besluit van 1 juli 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de bijlage bij dit besluit » worden vervangen door de woorden « de bijlage I van dit besluit »;2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : « De vereiste merktekens worden op de verpakking zelf of op het etiket aangebracht.Zij zijn duidelijk zichtbaar en goed leesbaar. De merktekens zijn naar behoren duurzaam en blijvend herkenbaar, ook wanneer de verpakking geopend wordt. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een Hoofdstuk II/1 ingevoegd, luidende : « HOOFDSTUK II/ 1. - Essentiële eisen

Art. 2/1.De referentienummers van de nationale normen waarin de geharmoniseerde normen zijn omgezet, zijn opgenomen in bijlage II. De minister kan de bijlage II wijzigen teneinde nieuwe referentienummers van de nationale normen waarin de geharmoniseerde normen zijn omgezet er in op te nemen. »

Art. 3.De huidige bijlage van hetzelfde besluit wordt de nieuwe bijlage I. In hetzelfde besluit wordt bijlage II ingevoegd waarvan de tekst gevoegd is in de bijlage bij dit besluit.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Bijlage « Annexe II - Bijlage II Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées Referentienummers van de nationale normen waarin de geharmoniseerde normen zijn omgezet 1° NBN EN 13427 : Emballage - Exigences relatives à l'utilisation des normes dans le domaine de l'emballage et des déchets d'emballage/Verpakking - Eisen voor het gebruik van Europese normen op het gebied van verpakkingen en verpakkingsafval 2° NBN EN 13428 : Emballage - Exigences spécifiques à la fabrication et la composition - Prévention par la réduction à la source/Verpaking - Specifieke eisen voor fabricage en samenstelling - Preventie door beperking aan de bron 3° NBN EN 13429 : Emballage - Réutilisation/Verpakking - Hergebruik 4° NBN EN 13430 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par recyclage matière/ Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door materiaalgebruik 5° NBN EN 13431 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécification d'une valeur calorifique/Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar in de vorm van energieterugwinning, inclusief specificatie van de minimumstookwaarde » Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999022258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen sluiten houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^