Koninklijk Besluit van 23 mei 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020341
pub.
31/05/2017
prom.
23/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020341

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, bij de wetten van 15 maart 1999, 10 augustus 2001, 8 juni 2009 en 30 juli 2013 en bij de programmawetten van 23 december 2009, 29 maart 2012 en 27 december 2012, bij de wet van 30 juli 2013, bij de wetten van 25 april 2014, bij de programmawet van 10 augustus 2015, bij de wet van 26 december 2015 en bij de programmawet van 1 juli 2016;

Overwegende dat artikel 307bis, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bepaalt dat de belastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting hun aangifte via elektronische weg dienen in te dienen, tenzij zij, of in voorkomend geval de persoon die gemachtigd is de bedoelde aangifte namens hen in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting te voldoen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : -het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, 4de editie.

Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wet van 8 juni 2009, Belgisch Staatsblad van 18 juni 2009.

Wet van 30 juillet 2013, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013 (2de ed.).

Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad van 30 december 2009.

Programmawet van 29 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 6 april 2012.

Programmawet van 27 december 2012, Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 (2de ed.).

Wet van 30 juli 2013 Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013 (2de ed.).

Wet van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014 (2de ed.).

Wet van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad van 16 mei 2014.

Programmawet van 10 augustus 2015, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014 (2de ed.).

Wet van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015 (2de ed.).

Programmawet van 1 juli 2016, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016 (2de ed.).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^