Koninklijk Besluit van 23 mei 2017
gepubliceerd op 01 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202477
pub.
01/06/2017
prom.
23/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202477

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, l), ingevoegd bij de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, en laatste lid;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 99, 100, derde lid, 100bis, ingevoegd bij wet van 21 december 1994, 102, § 1, tweede lid, 102bis, ingevoegd bij wet van 21 december 1994 en 103quater, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en vervangen door de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012413 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaan-vermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie v sluiten betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuurs-autonomie verkregen hebben;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 maart 2017;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 6 april 2017;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 61.309/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- In artikel 8, § 2bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten en gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, wordt het bedrag "172,63 euro" vervangen door het bedrag "129,48 euro" en het bedrag "431,61 euro" door het bedrag "343,04 euro".

Art. 2.In artikel 4quinquies van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij koninklijk besluit van 3 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Voor de personeelsleden die hun beroepsloopbaan verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking bedraagt het maandbedrag van de onderbrekings-uitkeringen een gedeelte van 596,27 euro, berekend volgens het aantal uren waarmee de opdracht verminderd wordt in verhouding tot het aantal uren van een volledige opdracht.

Voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, wordt het bedrag in het eerste lid vervangen door 803,83 euro."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Voor de personeelsleden die hun beroepsloopbaan verminderen met 1/5de van een voltijdse betrekking bedraagt het maandbedrag van de onderbrekings-uitkeringen een gedeelte van 596,27 euro, berekend volgens het aantal uren waarmee de opdracht verminderd wordt in verhouding tot het aantal uren van een volledige opdracht.

Voor het personeelslid dat uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft, wordt het bedrag in het eerst lid vervangen door 680,05 euro.

Voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, wordt het bedrag in het eerste lid vervangen door 803,83 euro.".

Art. 3.In artikel 13, § 3, van het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012413 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2005 en 18 januari 2007, wordt het bedrag "172,63 EUR" vervangen door het bedrag "129,48 EUR" en het bedrag "431,61 EUR" door het bedrag "343,04 EUR".

Art. 4.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaan-vermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, worden de woorden "Dit besluit is niet van toepassing" vervangen door de woorden "Met uitzondering van hoofdstuk III/1, is dit besluit niet van toepassing".

Art. 5.- In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 30 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2 worden de woorden "verhoogd tot 486,07 euro" vervangen door de woorden "verhoogd tot 425,31 euro";2° in § 3, eerste lid, worden de woorden "verhoogd tot 243,03 euro" vervangen door de woorden "verhoogd tot 212,65 euro".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk III/1 ingevoegd, luidende : "Hoofdstuk III/1. Bepalingen van toepassing op de werknemers die hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Art. 6/1.Het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen is, met uitzondering van de artikelen 6 en 8, van toepassing op de werknemers en werkgevers bedoeld in artikel 2 indien de werknemer zijn arbeidsovereenkomst volledig schorst of zijn arbeidspretstaties verminderd in toepassing van: 1° de artikelen 100bis en 102bis van de herstelwet, voor het verlenen van palliatieve zorgen;2° het koninklijk besluit van 29 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan sluiten tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan;3° het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Art. 6/2.Voor de werknemers bedoeld in artikel 6/1 die een voltijdse arbeidsregeling onderbreken wordt het bedrag van de onderbrekingsuitkering vastgesteld op 508,92 euro per maand.

In afwijking van het eerste lid, wordt voor de werknemers die een deeltijdse arbeidsregeling onderbreken, per maand een gedeelte van het bedrag van 508,92 euro toegekend dat proportioneel is aan de duur van hun prestaties in de deeltijdse arbeidsregeling.

Art. 6/3.Voor de werknemers bedoeld in artikel 6/1 die hun arbeidsprestaties verminderen wordt het maandbedrag van de onderbrekingsuitkeringen als volgt vastgesteld: 1° voor de voltijdse werknemers die hun arbeidsprestaties met een vijfde verminderen op 86,32 euro.Voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft wordt dit bedrag van 86,32 euro vervangen door 116,08 euro. Voor de werknemer die de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft worden de bedrag van 86,32 en 116,08 euro vervangen door 129,48 euro; 2° voor de voltijdse werknemers die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen op 254,46 euro.Voor de werknemer die de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft wordt dit bedrag van 254,46 euro vervangen door 343,04 euro; 3° voor de werknemers bedoeld in artikel 7, § 3, van het vermelde koninklijk besluit van 2 januari 1991, op het gedeelte van het in 2° vermelde bedrag dat proportioneel is aan het aantal uren waarmee de arbeidsprestaties verminderd worden.

Art. 7.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie v sluiten betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "

Art. 7.Het bedrag van de onderbrekings-uitkeringen bedraagt, voor de personeelsleden bedoeld in artikel 4 die hun voltijdse arbeidsprestaties volledig schorsen, 364,55 euro per maand. Wanneer de voltijdse werknemer gedurende minstens vijf jaar tewerkgesteld is geweest bij zijn werkgever wordt dit bedrag verhoogd tot 425,31 euro.".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid van paragraaf 1 vervangen als volgt: "

Art. 8.§ 1. Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen bedraagt, voor de personeelsleden bedoeld in artikel 5 die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking 182,27 euro per maand. Wanneer de voltijdse werknemer gedurende minstens vijf jaar tewerkgesteld is geweest bij zijn werkgever wordt dit bedrag verhoogd tot 212,65 euro."

Art. 9.In artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt het bedrag "202,28 euro" vervangen door het bedrag "151,71 euro" en het bedrag "505,70 euro" door het bedrag "401,92 euro".

Art. 10.In artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, wordt het bedrag "202,28 euro" vervangen door het bedrag "151,71 euro" en het bedrag "505,70 euro" door het bedrag "401,92 euro".

Art. 11.In artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, wordt het bedrag "202,28 euro" vervangen door het bedrag "151,71 euro" en het bedrag "505,70 euro" door het bedrag "401,92 euro".

Art. 12.In artikel 20, § 3, van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers, wordt het bedrag "202,28 euro" vervangen door het bedrag "151,71 euro" en het bedrag "505,70 euro" door het bedrag "401,92 euro".

Art. 13.In artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, wordt het bedrag "202,28 euro" vervangen door het bedrag "151,71 euro" en het bedrag "505,70 euro" door het bedrag "401,92 euro".

Art. 14.Dit besluit is van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen voor onderbreking of vermindering van prestaties die aan de werkgever ter kennis werden gegeven na 31 mei 2017.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 16.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^