Koninklijk Besluit van 23 november 2018
gepubliceerd op 19 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbren

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032315
pub.
19/12/2018
prom.
23/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032315

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


23 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, werd gewijzigd bij wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake.

De wetgever voorziet in de uitbreiding van het centraal register van huwelijksovereenkomsten met de gegevens die betrekking hebben op de verklaringen van anticipatieve inbreng zoals deze geregeld worden in de wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake.

Het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten voorzag niet in de registratie van deze gegevens.

Het koninklijk besluit dat ter goedkeuring wordt voorgelegd betreft alzo de loutere uitvoering en de inwerkingtreding van de principes vastgesteld in de wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake.

Het voorliggend besluit houdt rekening met het advies van de Raad van State (advies 64.531/2 van 29 oktober 2018).

Artikelsgewijze commentaar Artikel 1 In het eerste artikel van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten worden de definities gegeven van een aantal begrippen welke verder in het koninklijk besluit gehanteerd worden. Hieraan word het begrip "verklaring van anticipatieve inbreng" toegevoegd met de volgende omschrijving: verklaring opgemaakt conform artikel 1452, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Artikel 2 wijzigt het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten opdat de gegevens van de verklaringen van anticipatieve inbreng voortaan verplicht ingeschreven zouden worden in het centraal register van huwelijksovereenkomsten.

Artikel 3 Artikel 3 wijzigt artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten opdat voortaan ook de verklaringen van anticipatieve inbreng door de notaris ingeschreven worden in het centraal register van huwelijksovereenkomsten, ten laatste 15 dagen na de authentieke akte of de bewaarneming.

Artikel 4 Artikel 4 wijzigt artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten, dat de gegevens opsomt dewelke het centraal register van huwelijksovereenkomsten bevat op het ogenblik van de inschrijving.

Artikel 4 voegt daaraan toe dat ook voor de verklaringen van anticipatieve inbreng de aard en de datum van de akte vermeld dienen te worden.

Artikel 5 Het koninklijk besluit dient uitwerking te hebben vanaf 1 september 2018, datum waarop de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6 van de wet van 1 september 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, in werking zijn getreden.

Artikel 6 Artikel 6 bepaalt dat de verdere uitvoering van het voorliggend besluit is opgedragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 64.531/2 van 29 oktober 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng' Op 25 oktober 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 29 oktober 2018. De kamer was samengesteld uit Martine Baguet, kamervoorzitter, Wanda Vogel en Patrick Ronvaux, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier Delgrange, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 oktober 2018.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen opgegeven worden tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

Het verzoek om spoedbehandeling wordt gemotiveerd als volgt: "Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd doordat het koninklijk besluit een reglementaire basis dient te verlenen aan de sinds 1 september 2018 geregistreerde verklaring van anticipatieve inbreng die werd gedaan in overeenstemming met artikel 1452 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Een spoedige publicatie van dit besluit is vereist om de retroactieve werking ervan maximaal te beperken." Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving, overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

De aandacht van de steller van het ontwerp wordt gevestigd op het feit dat bij het ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de rechterlijke beslissingen overeenkomstig artikel 1426, § 2, van het Burgerlijk Wetboek', waarover de afdeling Wetgeving van de Raad van State op 8 augustus 2018 advies 63.848/2/V gegeven heeft, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng reeds een bepaling onder 4° ingevoegd wordt in artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten. Artikel 4 van het voorliggende ontwerp strekt eveneens tot invoeging van die bepaling onder 4°.

De griffier, Charles-Henri Van Hove De voorzitter, Martine Baguet

23 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, artikel 5 en artikel 6/1, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, en laatst gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 26 september 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 15 oktober 2018;

Gelet op het advies 64.531/2 van de Raad van State, gegeven op 29 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd doordat het koninklijk besluit een reglementaire basis dient te verlenen aan de sinds 1 september 2018 geregistreerde verklaring van anticipatieve inbreng die werden gedaan in overeenstemming met artikel 1452 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging type wet prom. 22/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging sluiten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Een spoedige publicatie van dit besluit is vereist om de retroactieve werking ervan maximaal te beperken.

Overwegende het koninklijk besluit van 11 september 1986 waarbij aan notarissen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002000342 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Blindenzorg Licht en Liefde gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten sluiten houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, wordt de bepaling onder 2/3 ingevoegd, luidende: "2/3. Verklaring van anticipatieve inbreng: verklaring opgemaakt conform artikel 1452, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.".

Art. 2.Artikel 4, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° de verklaringen van anticipatieve inbreng;".

Art. 3.In artikel 5, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in artikel 3 en in artikel 4, 1° en 2° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 3 en in artikel 4, 1°, 2° en 5° ".

Art. 4.In artikel 6, § 3, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in artikel 4, 1° en 2° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 5° ".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018.

Art. 6.De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^