Koninklijk Besluit van 23 november 2020
gepubliceerd op 13 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest,

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203821
pub.
13/01/2021
prom.
23/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203821

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het non-profitakkoord van het Waalse Gewest vallen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het non-profitakkoord van het Waalse Gewest vallen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019 Invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het non-profitakkoord van het Waalse Gewest vallen (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154713/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest vallen en waarvan de maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest gevestigd is en die afhangen van een van de volgende sectoren : 1. De "Centres Régionaux d'Intégration pour les personnes étrangères", erkend krachtens boek II van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen;2. De "Centres d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het Waals decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type decreet prom. 10/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204763 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geologische opslag van kooldioxide type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de o sluiten betreffende de "Centres d'Insertion Socioprofessionnelle";3. De "Missions Régionales pour l'Emploi", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 2004. § 2. Onder "werknemers" verstaat men : elke persoon die aan de werkgever verbonden is door een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011 tot invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het non-profitakkoord van het Waalse Gewest vallen (registratienummer 105755/CO/329.02). § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst past in het algemene kader waarover werd onderhandeld door de sociale partners krachtens de drieledige overeenkomst voor de privé non-profitsector van 16 mei 2000 tot harmonisering van de lonen en de voordelen van de Waalse non-profitsector. HOOFDSTUK II. - Principe

Art. 2.Aan de werknemers bedoeld in artikel 1, § 2 wordt een eindejaarspremie toegekend volgens de voorwaarden die zijn bepaald in deze overeenkomst.

De premie die wordt bedoeld in deze overeenkomst, is een minimum.

Voor de werknemers van de "Centres d'Insertion Socioprofessionnelle" bedoeld in § 1, 2. van artikel 1, is de premie waarin wordt voorzien in deze overeenkomst, niet verenigbaar met een dertiende maand of een eindejaarspremie (sociale programmering) zoals berekend voor de personeelsleden van de Waalse overheidsdiensten, behalve wanneer er een akkoord bestaat in de onderneming.

De eindejaarspremie is niet verschuldigd : - bij ontslag om dringende reden; - voor de werknemers die tijdens de referteperiode niet gedurende ten minste 3 maanden een arbeidsovereenkomst hadden bij dezelfde werkgever. HOOFDSTUK III. - Bedrag en berekeningsmodaliteiten

Art. 3.§ 1. Onverminderd de afwijking waarin is voorzien in het 2de lid van artikel 2, ontvangt de voltijdse werknemer tijdens de volledige referteperiode bedoeld in artikel 4 een eindejaarspremie : 1° van 106,29 EUR bruto met toepassing van de drieledige raamovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 van 24 februari 2011;2° van een tweede brutobedrag van 368,79 EUR met toepassing van de overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector 2018-2020 van 2 mei 2019. Deze bedragen komen bovenop de bestaande eventuele premie binnen de onderneming. § 2. De bedragen bedoeld in de eerste paragraaf, worden gekoppeld aan de spilindex 105,10 (basis 2013) en worden gelijklopend geïndexeerd met de lonen volgens de voorwaarden die zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het resultaat van de toepassing van het indexeringsmechanisme wordt beperkt tot twee cijfers na de komma zonder afronding. De geïndexeerde bedragen zijn de basis voor de berekening van de premie van het volgende jaar.

Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar is het basisbedrag van de eindejaarspremie dat in aanmerking moet worden genomen, datgene dat van toepassing is op het moment dat de arbeidsovereenkomst ten einde loopt.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt naar verhouding bepaald in functie van de tewerkstelling van de werknemer tijdens een referteperiode van 12 maanden die loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar waarvoor de premie verschuldigd is.

De deeltijds tewerkgestelde werknemer ontvangt een eindejaarspremie in verhouding tot diegene van de voltijds tewerkgestelde werknemer.

Wanneer het arbeidsstelsel in de loop van het jaar wordt gewijzigd, wordt er geen rekening gehouden met de stijging of de daling van een periode die korter is dan 15 opeenvolgende kalenderdagen. § 2. De referteperiode bedoeld in de vorige paragraaf omvat 365 dagen.

Elke dag begrepen in de tewerkstellingsperiode bij de werkgever of elke dag gelijkgesteld met een werkdag, geeft recht op 1/365ste van de eindejaarspremie. § ,3. Worden gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling : - De afwezigheidsperiode gedekt door een gewaarborgd loon omwille van een niet-arbeidsgerelateerde ziekte of een ongeval; - De afwezigheidsperiode die recht geeft op de betaling van een loon vanwege de werkgever (bijvoorbeeld : kort verzuim, de totaliteit van de jaarlijkse vakantiedagen, zelfs als de werkgever er slechts een gedeelte van betaalt,...); - De jaarlijkse vakantieperiode voor de arbeiders; - De periode van afwezigheid in het kader van pre- of postnataal verlof zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de arbeidswet van 16 maart 1971 alsook het vaderschapsverlof. § 4. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 90 bijkomende kalenderdagen worden gelijkgesteld met een andere periode van tewerkstelling dan diegene die wordt bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel.

De gelijkstelling die wordt bepaald in het voorgaande lid, kan echter geenszins betrekking hebben op periodes waarvoor de opschorting van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van de vraag van de werknemer om een stelsel te kunnen genieten dat deze opschorting mogelijk maakt.

Toelichting bij paragraaf 2 : Worden dus beschouwd als tewerkstellingsdagen voor de berekening van de referteperiode : bijvoorbeeld feestdagen, weekends, gewone verlofdagen voor de deeltijdse werknemers met een vaste arbeidstijdregeling,... voor zover deze begrepen zijn in de tewerkstellingsperioden of de gelijkgestelde periode beschreven in § 3.

Toelichting bij paragraaf 4 : De sociale partners zijn overeengekomen om een kapitaal van 90 kalenderdagen op te richten om de dagen die niet zijn opgenomen in § 3 gelijk te stellen met een periode van tewerkstelling. Deze 90 dagen dekken niet de afwezigheid van de werknemer wanneer het gaat om een specifiek verlofstelsel dat wordt gevraagd door de werknemer en dat leidt tot een wijziging van het arbeidsstelsel of een opschorting van de arbeidsprestaties.

Zo worden meer bepaald uitgesloten van de gelijkstelling : - Voor de wijzigingen van het arbeidsstelsel : de vermindering van de arbeidstijd in het kader van het tijdskrediet tot deeltijds en het tijdskrediet eindeloopbaan tot deeltijds, de themaverloven tot deeltijds,... De sociale partners vestigen bovendien de aandacht op het feit dat dergelijke wijzigingen van het arbeidsstelsel uitdrukkelijk worden bepaald in artikel 4, § 1, 2de en 3de lid (zodra er een wijziging van het arbeidsstelsel is, wordt de regel van de evenredigheid - bedoeld in § 2 - toegepast); - Voor de opschorting van de voltijdse prestaties : het tijdskrediet, het adoptieverlof, het ouderschapsverlof, het pleegzorgverlof, het politiek verlof, het verlof voor de bijstand of de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, verlof zonder wedde, palliatief verlof.

De 90 dagen bieden daarentegen de mogelijkheid om afwezigheden omwille van ziekte of ongeval buiten de periode die wordt gedekt door een gewaarborgd loon, maar ook het verlof om dwingende redenen,..., geheel of ten dele gelijk te stellen. HOOFDSTUK IV. - Vereffeningsmodaliteiten

Art. 5.De eindejaarspremie wordt uiterlijk gelijktijdig met het loon van de maand december betaald aan de werknemers, behalve in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst tijdens het jaar; in dit geval wordt deze premie gelijktijdig met het vertrekvakantiegeld betaald. HOOFDSTUK V. - Bijzondere en overgangsbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing voor zover de Waalse Regering in de nodige bepalingen bij de betrokken administraties heeft voorzien, opdat de subsidiëringen waarin wordt voorzien in het akkoord voor de Waalse non-profitsector van 2 mei 2019 worden betaald aan de operatoren bedoeld in artikel 1, § 1, dit uiterlijk aan het eind van de maand die voorafgaat aan het moment van betaling van de premie dat is bepaald in artikel 5.

Het bedrag waarin is voorzien in artikel 3, § 1, 2° wordt te goeder trouw berekend op basis van het gemiddelde percentage van de sociale bijdragen op de datum waarop deze overeenkomst in werking treedt, rekening houdend met de posten die worden ingenomen in de sectoren die vallen onder het akkoord voor de non-profitsector van 2 mei 2019 en het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs.

Overeenkomstig de geest van de bijlage van het Waalse non-profitakkoord van 2 mei 2019, zullen de sociale gesprekspartners er zich bij de Regering van vergewissen dat de subsidies die aan de sectoren worden toegewezen rekening houden met de impact van de wijziging van de vermindering van de sociale bij dragen "gesubsidieerd contractueel" voor de werknemers die momenteel vallen onder het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2002 pub. 24/05/2002 numac 2002027463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerc sluiten, indien deze vermindering zich zou voordoen, en in dat geval het bedrag bedoeld in artikel 3, § 1, 2° opnieuw zullen evalueren.

Art. 7.Onverminderd de toepassing van artikel 3 of van langere gelijkstellingen met tewerkstellingsperiodes die zijn overeengekomen op ondernemingsniveau, zijn de berekeningsvoorwaarden, die in artikel 4 van deze overeenkomst worden bepaald, van toepassing in de onderneming vanaf 1 januari 2019 voor de toekenning van een eindejaarspremie, ongeacht het bedrag ervan.

De toepassing van dit artikel 7 mag er niet toe leiden dat het bedrag van de eindejaarspremie, die de werknemer eventueel ontvangt in uitvoering van de bepalingen die bestonden vooraleer deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten, daalt, behalve in het geval dat de vermindering het gevolg zou zijn van een wijziging van het arbeidsstelsel en/of de tewerkstellingsperiode. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011 tot invoering van een eindejaarspremie voor bepaalde sectoren die onder het non-profitakkoord van het Waalse Gewest vallen (registratienummer 105755/CO/329.02), wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^