Koninklijk Besluit van 23 november 2020
gepubliceerd op 13 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020204701
pub.
13/01/2021
prom.
23/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204701

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990 betreffende het collectief contract (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990 betreffende het collectief contract.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 novembre 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990 betreffende het collectief contract (Overeenkomst geregistreerd op 12 februari 2020 onder het nummer 157052/CO/130)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Zij geldt niet voor de werknemers en werkgevers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 18 oktober 2007 in het voornoemd paritair comité, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008012856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008012841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008012887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2007-2009 sluiten - Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2008), met registratienummer 85853/CO/130 (gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009).

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan.

Art. 2.Om uitvoering te geven aan de artikels 9, 11 en 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 17 oktober 2019 (sectoraal akkoord 2019-2020 voor de handelsdrukkerijen) worden de hierna volgende wijzigingen aangebracht in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het collectief contract van 30 november 1990.

Art. 3.De hiernavolgende bepalingen worden geschrapt : - Hoofdstuk VI - Uitzendkrachten - artikel 17; - Hoofdstuk VII - Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een bepaald werk - artikel 18; - Artikels 25 en 26 in het hoofdstuk X - Algemene bepalingen.

Art. 4.Artikel 28 wordt vervangen door volgende bepaling : "

Art. 28.Voor zover de werknemer de dag voordien niet verwittigd werd, geeft elke bijkomende prestatie van tenminste twee uur per dag, vanaf 1 april 2001 recht op een maaltijdvergoeding van 3,47 EUR (4,62 EUR) vanaf 1 januari 2019).

Dit conventioneel bedrag wordt bij elke hernieuwing van het sectoraal akkoord aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer.

De eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2004 op basis van de evolutie van de gezondheidsindex tussen 31 december 2001 en 31 december 2003.

Met de invoegetreding van de wet van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van de werkgelegenheid sluiten (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015) wordt de afgevlakte gezondheidsindex gehanteerd bij de indexaanpassingen.".

Art. 5.Een artikel 30bis wordt ingevoegd. "

Art. 30bis.Extralegale vakantiedag Met ingang van 1 januari 2020 wordt aan de arbeiders 1 extralegale vakantiedag toegekend.

Voorwaarde : De arbeider die in dienst is op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar heeft recht op 1 extralegale vakantiedag.

De deeltijdse arbeider heeft recht op de vakantiedag pro rata temporis.

Opname : De extralegale vakantiedag wordt vastgelegd in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de arbeider.

Deze dag kan niet overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar.

Vergoeding : De werkgever betaalt deze vakantiedag volgens het barema-uurloon aan 100 pct. (exclusief ploeg- of andere toeslagen).".

Art. 6.Artikel 32 wordt vervangen door volgende bepalingen. "

Art. 32.Opleiding Elke werknemer heeft een individueel recht op 1 dag beroepsopleiding per jaar. Het betreft elke vorm van beroepsopleiding georganiseerd door de werkgever.

Vanaf 2020 is er een recht op 1 extra opleidingsdag per VTE. Deze extra opleidingsdag is van toepassing in de ondernemingen vanaf 20 arbeiders.

Zowel de individuele opleidingsdag als de extra opleidingsdag per VTE kan op ondernemingsvlak geglobaliseerd worden.

In dit geval moeten volgende beschikkingen worden nageleefd : - in de ondernemingen met een OR, CPBW of - bij ontstentenis - een vakbondsafvaardiging, legt de werkgever zijn ontwerp van geglobaliseerd plan van vorming voor voor advies; - in de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging hangt de werkgever zijn ontwerp van geglobaliseerd plan van vorming voor advies uit. De arbeiders maken hun opmerkingen en eventuele suggesties over aan de werkgever binnen de 15 dagen.

Indien een arbeider meent geen recht te hebben gehad op de individuele opleidingsdag en/of de opleidingsdag per VTE, heeft hij de mogelijkheid de voorzitter van het paritair comité hiervan in te lichten, die dan de werkgever zal verzoeken de globalisering van de vormingsdagen gedurende de betrokken periode, te rechtvaardigen.".

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan door één van de ondertekenende partijen opgezegd worden met een opzegtermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en aan de andere ondertekenende organisaties.

Ze kan gedeeltelijk herzien worden bij gemeenschappelijk akkoord tussen de ondertekenende partijen. Bij gedeeltelijke herziening is geen opzegging vereist.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^