Koninklijk Besluit van 23 november 2020
gepubliceerd op 14 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij o

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020204710
pub.
14/01/2021
prom.
23/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204710

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij overmacht (parken en tuinen) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij overmacht (parken en tuinen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020 Toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij overmacht (parken en tuinen) (Overeenkomst geregistreerd op 9 juni 2020 onder het nummer 158709/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren en waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht en dit om redenen die verband houden met de coronacrisis.

De aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding bedraagt 5 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze aanvullende vergoeding wordt aan de werknemers rechtstreeks uitbetaald door het "Sociaal Fonds voor de inplanting en onderhoud van parken en tuinen" op basis van de informaties die kunnen bekomen worden vanwege de bevoegde overheden inzake het beheer en de opvolging van de tijdelijke werkloosheid.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in voege op 14 maart 2020 en houdt op te bestaan op 31 mei 2020.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^