Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 04 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022836
pub.
04/12/2001
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichtig van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 1999;

Gelet op het advies nr. 31.166/3 van de Raad van State van 3 juli 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° mobiele urgentiegroep : de mobiele urgentiegroep die is opgenomen in de dringende geneeskundige hulpverlening bij toepassing van artikel 6bis, § 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra voor het eenvormig oproepstelsel; ».

Art. 2.Artikel 5, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 1999, wordt aangevuld met de volgende volzin : « Wat de Commissie voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad betreft, bestaat de werkgroep bovendien uit het lid bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, die in de Commissie de mobiele urgentiegroep vertegenwoordigt welke is opgenomen in de dringende geneeskundige hulpverlening met toepassing van artikel 6bis, § 2, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 2 april 1965. »

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Landsverdiging zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minisster van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^