Koninklijk Besluit van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 05 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de competentietoelage

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002177
pub.
05/11/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de competentietoelage


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, inzonderheid op artikel 36bis , ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2003;

Gelet op het protocol nr. 464 van 5 juni 2003 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de noodzakelijkheid iedere juridische onzekerheid te vermijden in de loopbaan van de ambtenaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 36bis , § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, wordt een competentietoelage die met 12 maanden van actieve dienst overeenstemt, toegekend aan alle personeelsleden die de voorwaarden om aan een competentiemeting te kunnen deelnemen op 31 augustus 2003 vervullen en die ten laatste op 31 augustus 2004 in deze competentiemeting geslaagd zijn.

Art. 2.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^