Koninklijk Besluit van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 21 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien
numac
2003003480
pub.
21/11/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, inzonderheid op de artikelen 26 en 27;

Gelet op de programmawet van 8 april 2003, inzonderheid op artikel 131;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de eventuele cessie of overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van CREDIBE, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 4 september 2003;

Overwegende dat het bedrag van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd ingevolge de verkoop van CREDIBE, dat aan het Zilverfonds toegewezen wordt, onverwijld moet worden vastgesteld;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds en van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de eventuele cessie of overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van CREDIBE, wordt de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE onder de vorm van de terugbetaling van kapitaal van de Federale Participatiemaatschappij en die 2.645.687.591,81 euro bedraagt, toegewezen aan het Zilverfonds door storting aan het begrotingsfonds « Diverse niet-fiscale ontvangsten bestemd voor het Zilverfonds ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^