Koninklijk Besluit van 23 oktober 2006
gepubliceerd op 21 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202941
pub.
21/11/2006
prom.
23/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 108 van de Grondwet;

Gelet op de programmawet van 22 december 1989, inzonderheid op artikel 249;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4 § 1, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 11 juni 2002, artikel 19, § 1, eerste lid, 4°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, artikel 23, eerste lid, 4°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, artikel 39, derde lid, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, artikel 40, §§ 2 en 3, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004 en op hoofdstuk VII, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 en 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een Nationale Adviserende Raad en van Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 1974, 2 juni 1975, 24 oktober 1975, 24 december 1987, 12 juli 1988, 12 maart 1991, 24 januari 1994, 23 juni 1995 en 4 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten, inzonderheid op artikel 3, op artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1981 en 12 augustus 1993, op artikel 6, op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 en op artikel 8.6;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming, inzonderheid op artikel 6 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, inzonderheid op de artikelen 5, 14, 37, 38, 39 § 3, 40 § 3 en 42, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002, op artikel 43, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2002 en 31 maart 2003 en op de artikelen 44 tot 47, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 augustus 2002, 10 augustus 2005 en 17 februari 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, inzonderheid op artikel 58, § 6, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2001 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 9 december 2005;

Gelet op het advies nr. 40.521/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een Nationale Adviserende Raad en van Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een Nationale Adviserende Raad en van Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid worden de woorden, "van een Nationale Adviserende Raad en" geschrapt.

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit vervangen door het koninklijk besluit van 23 juni 1995, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Bij de Algemene directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg, worden tien Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid opgericht."

Art. 3.De artikelen 2 tot 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 december 1987 en 23 juni 1995 worden opgeheven.

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Commissariaat-generaal voor de bevordering van de arbeid" vervangen door de woorden "de Algemene Directie Humanisering van de arbeid".

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, 5°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 1988, worden de woorden "Administratie van de arbeidsveiligheid" vervangen door de woorden "algemene directie toezicht op het welzijn op het werk". b) het eerste lid, 6° wordt vervangen als volgt : "6° een sociaal inspecteur bevoegd inzake welzijn op het werk, gespecialiseerd in een andere discipline dan het directiehoofd bedoeld in 5° en door deze laatste aangewezen." c) het tweede lid, 1° wordt vervangen als volgt : "1° een scheikundige behorende tot de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk."

Art. 6.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Nationale Adviserende Raad" vervangen door de woorden "Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 7.In de artikelen 14 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "Nationale Adviserende Raad" vervangen door de woorden "Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk" en worden de woorden "Commissaris-generaal voor de bevordering van de arbeid" vervangen door de woorden "directeur-generaal van de Algemene directie Humanisering van de Arbeid."

Art. 8.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "De leden van de Nationale Adviserende Raad, de deskundigen" vervangen door de woorden "De deskundigen". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten

Art. 9.In het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3, in artikel 5.5, laatste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 en in artikel 6.2 worden de woorden "de Erkenningscommissie bedoeld in artikel 7" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk" 2° In artikel 5.2, in artikel 6.3 en 6.4 en in artikel 8.6 worden de woorden "de Erkenningscommissie" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk."

Art. 10.Artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming

Art. 11.In artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming, worden de woorden "een Commissie" vervangen door de woorden "de vaste commissie sensibilisatie en communicatie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 12.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Art. 13.In de artikelen 5, 14, 37, 38, 39 § 3, 40 § 3 en 42 derde lid van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002 en in artikel 43 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2002 en 31 maart 2003 wordt het woord "Opvolgingscommissie" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie".

Art. 14.In artikel 44 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "Deze commissie" vervangen door de woorden "De Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 15.De artikelen 45 tot 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002, worden opgeheven. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van de Externe Diensten voor technische controles op de werkplaats

Art. 16.In de artikelen 4, § 3 en 20, § 2, tweede lid en § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats worden de woorden "de Opvolgingscommissie bedoeld in artikel 24" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 17.In artikel 20, § 3, vierde lid, in artikel 21, 5°, in artikel 22, § 2, en in artikel 33, § 1 en § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Opvolgingscommissie" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 18.Het opschrift van afdeling V van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De vaste operationele commissie ».

Art. 19.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt opgeheven;2° In § 2 worden de woorden "Deze Commissie" vervangen door de woorden "De Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk".

Art. 20.De artikelen 25 tot 28 van hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Art. 21.In artikel 58, § 6, vijfde lid van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2001 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, worden de woorden "de Erkenningscommissie opgericht in toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten" vervangen door de woorden "de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk." HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 22.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 22 december 1989 Belgisch Staatsblad van 30 december 1989. Wet van 4 augustus 1996 Belgisch Staatsblad van 18 september 1996.

Wet van 13 februari 1998 Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 7 april 1999 Belgisch Staatsblad van 20 april 1999.

Wet van 11 juni 2002 Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002.

Wet van 27 december 2004 Belgisch Staatsblad van 31 december 2004.

Koninklijk besluit van 16 februari 1970 Belgisch Staatsblad van 29 april 1970.

Koninklijk besluit van 20 februari 1974 Belgisch Staatsblad van 9 april 1974.

Koninklijk besluit van 2 juni 1975 Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1975.

Koninklijk besluit van 24 oktober 1975 Belgisch Staatsblad van 8 januari 1976.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1978 Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1978.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1981 Belgisch Staatsblad van 8 september 1981.

Koninklijk besluit van 24 december 1987 Belgisch Staatsblad van 18 maart 1988.

Koninklijk besluit van 12 juli 1988 Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1988.

Koninklijk besluit van 20 november 1990 Belgisch Staatsblad van 24 november 1990.

Koninklijk besluit van 12 maart 1991 Belgisch Staatsblad van 3 mei 1991.

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 Belgisch Staatsblad van 4 september 1993.

Koninklijk besluit van 24 januari 1994 Belgisch Staatsblad van 18 februari 1994.

Koninklijk besluit van 23 juni 1995 Belgisch Staatsblad van 6 september 1995.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 Belgisch Staatsblad van 31 maart 1998.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 Belgisch Staatsblad van 2 september 1999.

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001.

Koninklijk besluit van 4 december 2001 Belgisch Staatsblad van 25 december 2001.

Koninklijk besluit van 19 december 2001 Belgisch Staatsblad van 30 januari 2002.

Koninklijk besluit van 20 februari 2002 Belgisch Staatsblad van 8 maart 2002.

Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 Belgisch Staatsblad van 18 september 2002.

Koninklijk besluit van 31 maart 2003 Belgisch Staatsblad van 9 april 2003.

Koninklijk besluit van 19 januari 2005 Belgisch Staatsblad van 27 januari 2005.

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2005.

Koninklijk besluit van 17 februari 2006 Belgisch Staatsblad van 16 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^