Koninklijk Besluit van 23 oktober 2012
gepubliceerd op 30 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022390
pub.
30/10/2012
prom.
23/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en onverlevingspensioen voor werknemers, artikel 27, derde lid, vervangen bij de wet van 5 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 26 september 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 oktober 2011;

Gelet op het advies nr. 50.552/1 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 februari 1970 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 1984, 17 november 1988, 4 december 1990 en 8 augustus 1997, wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist vanwege de personen als bedoeld door Titel II, Hoofdstuk VIII van de voormelde wet van 15 december 1980, noch vanwege hun langstlevende echtgenoot.

Het vorige lid voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 september 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^