Koninklijk Besluit van 23 september 1998
gepubliceerd op 02 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende terugbetaling van bijkomende reiskosten aan sommige personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014250
pub.
02/12/1998
prom.
23/09/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende terugbetaling van bijkomende reiskosten aan sommige personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoeding en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 1967 en 2 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, 10°, 4 en 14, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1976 tot uitbreiding aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart van de werkingssfeer van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 17 augustus 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 augustus 1998;

Gelet op het protocol van 2 september 1998, waarin de conclusies van de onderhandelingen binnen het sectorcomité VI « Verkeer en Infrastructuur » werden vastgelegd;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;

Overwegende dat dit besluit de betaling van bijkomende reiskosten regelt die sommige personeelsleden te dragen hebben wegens hun standplaatsverandering als gevolg van een reorganisatie van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, bij ministeriële beslissing van 19 september 1997 en dat het derhalve verantwoord is de dringende noodzakelijkheid in te roepen;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart aan wie, als gevolg van de ministeriële beslissing van 19 september 1997 houdende reorganisatie van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, amtshalve een andere administratieve standplaats werd toegewezen.

Art. 2.De bijkomende reiskosten die de in artikel 1 bedoelde personeelsleden te dragen hebben worden hen vanaf de datum van hun standplaatsverandering uitbetaald op basis van de officiële tarieven (2e klasse) van het openbaar vervoer, gedurende een periode van maximaal twee jaar.

Art. 3.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^