Koninklijk Besluit van 23 september 1998
gepubliceerd op 21 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016268
pub.
21/10/1998
prom.
23/09/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het akkoord van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 november 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I

Artikel 1.§ 1. Wedstrijden waarbij de kracht, de snelheid en de behendigheid van dieren op de proef worden gesteld mogen slechts georganiseerd worden met paarden, honden, duiven en andere diersoorten aangeduid door de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft. § 2. De Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, kan de wedstrijden aanwijzen die in elk geval onder de toepassing van § 1 vallen.

Art. 2.Het organiseren van wedstrijden zoals bedoeld in voorgaand artikel, alsook het eraan deelnemen met dieren is slechts toegestaan indien voldaan is aan de voorwaarden van dit besluit.

Art. 3.Al wie wedstrijden als bedoeld in artikel 1 organiseert, moet hiervoor de voorafgaandelijke toelating krijgen van de burgemeester van de gemeente waar deze wedstrijden doorgaan.

Daartoe legt de organisator het gemeentebestuur voor : 1° het programma van de wedstrijden;2° het reglement van de wedstrijden en van de dopingcontrole;3° de beschrijving van het parkoers;4° de naam van de aangenomen dierenarts belast met het veterinair toezicht;5° de wedstrijdenkalender indien wedstrijden doorheen het jaar worden ingericht. De burgemeester verleent zijn toestemming, al dan niet na het advies van de plaatselijke inspekteur-dierenarts te hebben ingewonnen, indien hij voldoende waarborgen heeft dat de wedstrijden in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit zullen verlopen.

Hij kan voor wedstrijden, georganiseerd door éénzelfde organisator, voor dezelfde diersoorten en op éénzelfde parkoers, maar op verschillende tijdstippen in het jaar een toelating verlenen die geldig is voor lange termijn.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op wedstrijden met duiven.

Art. 4.De organisatoren van wedstrijden voor dieren moeten de nodige maatregelen nemen : 1° om deelname van zieke of gewonde dieren aan de wedstrijden te vermijden;2° om medische behandeling te voorzien voor dieren die tijdens de wedstrijd gewond raken;3° om onnodige risico's voor de dieren ingevolge ondermeer slechte weersomstandigheden, de staat van het parkoers en de opstelling van de toeschouwers, te vermijden;4° om het beïnvloeden van de prestaties van de dieren op dusdanige wijze dat dit nadelig is voor het welzijn der dieren, te verbieden of te bestraffen.

Art. 5.Onverminderd artikel 36, 5° en 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, moeten de wedstrijdvoorwaarden en het parkoers aangepast zijn aan de fysiologische capaciteiten van de deelnemende dieren.

Art. 6.De Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, kan bijkomende bepalingen vaststellen om het welzijn van de dieren tijdens wedstrijden te waarborgen, inzonderheid met betrekking tot : 1° het parkoers;2° de leeftijd en de gezondheidstoestand van de dieren;3° de wedstrijdvoorwaarden;4° het veterinair toezicht.

Art. 7.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^