Koninklijk Besluit van 23 september 2005
gepubliceerd op 30 september 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022808
pub.
30/09/2005
prom.
23/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, inzonderheid op artikel 51ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, inzonderheid op de artikelen 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1996, 31 januari 1997 en 10 november 2001, en 3bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001 en 10 november 2004;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 17 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 juli 2005;

Gelet op het advies nr. 38.983/1 van de Raad van State, gegeven op 1 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, l°, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1996, 31 januari 1997 en 10 november 2001, wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de ongevallen bedoeld in het tweede en derde lid, wordt het bedrag van de jaarlijkse vergoeding verhoogd met de herwaarderingsbijslag toegekend op grond van de artikelen 2 en 4bis van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten. ».

Art. 2.In artikel 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001 en 10 november 2004, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « Voor de ongevallen bedoeld in het eerste lid, wordt het bedrag van de jaarlijkse vergoeding verhoogd met de herwaarderingsbijslag toegekend op grond van de artikelen 2 en 4bis van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten. ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^