Koninklijk Besluit van 23 september 2015
gepubliceerd op 16 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204280
pub.
16/10/2015
prom.
23/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204280

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen strekt ertoe de diplomavoorwaarden die tot inschakelingsuitkeringen toegang verlenen uit te breiden tot die jonge werknemers die op het ogenblik van hun aanvraag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben.

Het regeerakkoord dat op 9 oktober werd gesloten voorzag inderdaad dat voor de nieuwe instroom onder de leeftijd van 21 jaar het recht op een inschakelingsuitkering wordt gekoppeld aan een minimale diplomavereiste, waarbij deze extra voorwaarde geldt zolang de betrokkene de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt.

In toepassing van het regeerakkoord heeft het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten, samen met de andere wijzigingen die aan het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering werden aangebracht, deze bijkomende diplomavoorwaarde voor de jongeren onder 21 jaar ingevoerd.

Vermits de lijst van studierichtingen en opleidingen bekrachtigd door een diploma of een getuigschrift dat tot inschakelingsuitkeringen toegang verleent te beperkend geformuleerd was, werd door de federale minister van Werk een breed overleg georganiseerd met de verschillende gemeenschaps- en gewestelijke ministers bevoegd op het vlak van onderwijs en beroepsopleiding.

De bepalingen van onderhavig ontwerp van koninklijk besluit, alsook die van het ontwerp van ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk IVbis houdende een artikel 6 in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, dat eraan gekoppeld is, geven concreet vorm aan het akkoord dat na dit overleg tussen de ministers tot stand is gekomen. Onderhavig ontwerp houdt rekening met alle opmerkingen die door de Raad van State werden geformuleerd in zijn advies nr. 58.073/1/V van 8 september 2015.

De opmerking met betrekking tot de vermindering van het niveau van de bescherming die aan jonge werkzoekenden wordt geboden moet in een bredere context worden onderzocht, hierbij rekening houdend met alle maatregelen die door de regering werden genomen en die genoegzaam blijk geven van haar wens om op termijn te komen tot een sterke daling van de werkloosheid, door middel van een aantal maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.

Talrijke bepalingen werden inderdaad vastgesteld om de arbeidsmarkt te stimuleren, met name wat jonge werknemers betreft: de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten verminderde de werkgeversbijdragen voor de eerste aanwervingen, de programmawet van 10 augustus 2015 verhoogde het bedrag van de werkbonus, en het koninklijk besluit van 20 juli 2015 houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016 verhoogde het bedrag van meerdere sociale uitkeringen, waaronder de inschakelingsuitkeringen.

De budgettaire impact van dergelijke maatregelen vormt ruimschoots een tegengewicht voor de negatieve impact die de bepalingen van onderhavig ontwerp met zich meebrengen.

De opmerking met betrekking tot een eventuele discriminatie tussen jonge werkzoekenden, naargelang ze al dan niet de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, dient van haar kant beoordeeld te worden in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, volgens dewelke de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.

Het hoofddoel dat de regering nastreeft is de jongeren maximaal te stimuleren om een diploma of een getuigschrift te behalen teneinde hun kansen op inschakeling in de arbeidsmarkt te verhogen. Vermits de leerplicht voor jongeren tot 18 jaar geldt, wordt een eerste diploma over het algemeen op die leeftijd behaald (of, in sommige gevallen, op 19 jaar).

De vaststelling van de termijn tot de leeftijd van 21 jaar lijkt redelijk om aan de jongeren die hun studies op het einde van hun leerplicht niet met vrucht beëindigd hebben de kans te bieden in hetzelfde of in een parallel onderwijscircuit een nieuwe poging te ondernemen om alsnog een diploma of een getuigschrift te behalen.

Indien men na het verstrijken van deze termijn moet vaststellen dat er geen enkel diploma of getuigschrift behaald werd, dan kan het recht op inschakelingsuitkeringen worden toegekend.

Dit criterium van 21 jaar werd vastgesteld op grond van een objectieve en redelijke analyse van de situatie, hierbij rekening houdend, tegelijk met de realiteit van talrijke schooluitvallen en met de wil van de regering om aan een zo groot mogelijke groep jongeren betere kansen op werkgelegenheid te bieden. Zoals hun naam het aangeeft zijn de inschakelingsuitkeringen geen doel op zich. Zij strekken ertoe de actieve zoektocht van jongeren naar werk te stimuleren en deze zoektocht zal ongetwijfeld worden begunstigd indien de verkrijging van de uitkeringen wordt gekoppeld aan het verwerven van een diploma.

Het is dus niet onredelijk een leeftijdsvoorwaarde aan de diplomavereiste te koppelen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige, en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en de Minister van Werk, K. PEETERS

23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1septies, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 18 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op advies 58.073/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1°) § 1, eerste lid, 2°, h), ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "h) ofwel studies of een vorming gevolgd hebben in een andere staat van de Europese Economische Ruimte indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn : - de jonge werknemer legt documenten voor waaruit blijkt dat de studie of de vorming van hetzelfde niveau en gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de voormelde litterae; - op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag is de jonge werknemer als kind ofwel ten laste van in België verblijvende migrerende werknemers in de zin van artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ofwel ten laste van migrerende werknemers die in België verblijven in het kader van de vrijheid van vestiging als zelfstandige in de zin van artikel 49 van dit verdrag;"; 2°) § 1, eerste lid, 2°, j), ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten wordt vervangen door de volgende bepaling : « j) ofwel een bewijsstuk bekomen hebben afgeleverd door een Gemeenschap dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b) of een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs; deze littera geldt evenwel slechts op voorwaarde dat de jonge werknemer ofwel voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd heeft in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap, ofwel het bestaan aantoont van een werkelijke band met de Belgische arbeidsmarkt door een tewerkstelling als loontrekkende werknemer in België gedurende ten minste 78 arbeidsdagen in de zin van artikel 37, of door een vestiging als zelfstandige in hoofdberoep in België gedurende ten minste 3 maanden; »; 3°) § 1/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : " § 1/1. De jonge werknemer die op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt, moet onverminderd de andere bepalingen van dit artikel, aantonen dat hij : 1° ofwel in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs;2° ofwel een alternerende opleiding integraal en met succes heeft voleindigd;3° ofwel in het bezit is van een diploma, getuigschrift of attest dat voorkomt op een lijst bevattende : a) de diploma's bedoeld in 1°;b) het bewijs van het integraal en met succes voleindigen van een alternerende opleiding bedoeld in 2°;c) de diploma's, getuigschriften en attesten die, voor de toepassing van deze paragraaf, door de Minister, na advies van het beheerscomité, gelijkwaardig worden verklaard met de diploma's bedoeld in a) of met het bewijs bedoeld in b);4° ofwel een bewijsstuk bekomen heeft, afgeleverd door een Gemeenschap, dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het diploma of getuigschrift bedoeld in 1° tot 3°, of in het bezit is van een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs;deze bepaling geldt evenwel slechts op voorwaarde dat de jonge werknemer : a) ofwel voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd heeft in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap;b) ofwel het bestaan aantoont van een werkelijke band met de Belgische arbeidsmarkt door een tewerkstelling als loontrekkende werknemer in België gedurende ten minste 78 arbeidsdagen in de zin van artikel 37 of door een vestiging als zelfstandige in hoofdberoep in België gedurende ten minste 3 maanden;c) ofwel op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, als kind ten laste is van in België verblijvende migrerende werknemers in de zin van artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;d) ofwel op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, als kind ten laste is van migrerende werknemers die in België verblijven in het kader van de vrijheid van vestiging als zelfstandige in de zin van artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In geval van toepassing van het vorige lid worden, voor de toepassing van § 1, eerste lid, 3° en 4°, de activiteiten voorzien in het studie- leertijd- of opleidingsprogramma dat leidt tot de uitreiking van het diploma of getuigschrift bedoeld in het vorige lid, gelijkgesteld met de in § 1 vermelde activiteiten.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^