Koninklijk Besluit van 24 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 14 januari 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, geslot

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012574
pub.
04/06/2002
prom.
24/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2002. - Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 14 januari 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 14 januari 2002 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden wordt ingetrokken (1).

Art. 2.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002.

Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996 Invoering van een begeleidingsplan voor scheepsgezellen en radio-officieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 1997 onder het nummer 43770/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers en ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van dit paritair comité behoort;b) de zeelieden, behorende tot de lagere bemanning, hierna "scheepsgezellen" genoemd die op 31 december 1997 geen 20 jaar inschrijving in de Pool der Zeelieden kunnen aantonen en die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt en die door de onder 1 a) vermelde werkgevers niet meer tewerkgesteld zullen worden;c) de radio-officieren die op 31 december 1997 de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt en die door de onder 1 a) vermelde werkgevers niet meer tewerkgesteld zullen worden.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de onder artikel 1 b) vermelde scheepsgezellen en de onder artikel 1 c) vermelde radio-officieren gedurende de in artikel 3 vermelde duurtijd een toeslag toe te kennen bij het wachtgeld.

Art. 3.Komen in aanmerking om deze toeslag te ontvangen, de scheepsgezellen en radio-officieren die : 3.1. Algemene voorwaarden : a) recht hebben op wachtgelden uitgekeerd door de Belgische Pool der Zeelieden;b) sinds 1 januari 1996 aangesloten zijn bij één der in het Paritair Comité voor de koopvaardij vertegenwoordigde vakorganisaties. 3.2. Bijzondere bijkomende voorwaarden : a) personen die ingeschreven zijn in de Belgische Pool der Zeelieden op datum van 31 december 1997 en die een ononderbroken inschrijvingstermijn kunnen bewijzen van minder dan 5 jaar, hebben recht op een toeslag op hun wachtgeld gedurende 1 jaar;b) personen die ingeschreven zijn in de Belgische Pool der Zeelieden op datum van 31 december 1997 en die een ononderbroken inschrijvingstermijn kunnen bewijzen van 5 tot en met 9 jaar, hebben recht op een toeslag op hun wachtgeld gedurende 2 jaar;c) personen die ingeschreven zijn in de Belgische Pool der Zeelieden op datum van 31 december 1997 en die een ononderbroken inschrijvingstermijn kunnen bewijzen van 10 tot en met 14 jaar, hebben recht op een toeslag op hun wachtgeld gedurende 3 jaar;d) personen die ingeschreven zijn in de Belgische Pool der Zeelieden op datum van 31 december 1997 en die een ononderbroken inschrijvingstermijn kunnen bewijzen van 15 tot en met 19 jaar, hebben recht op een toeslag op hun wachtgeld gedurende 4 jaar. Schorsingen van welke aard dan ook verlengen de hierboven vermelde periodes niet.

Art. 4.De onder artikel 3.2 a) , b) , c) en d) vermelde categorieën worden nominatief bepaald ten laatste op 31 maart 1997.

Art. 5.De in artikel 3.2. a) , b) , c) en d) vermelde categorieën worden ontslagen uit de Pool der Zeelieden op de laatste dag van de maand waarop de uitkering van de toeslag bij het wachtgeld betrekking heeft en uiterlijk op 31 december 2000.

Schorsingen van welke aard dan ook verlengen de genoemde periodes niet.

Art. 6.De toeslag wordt bepaald als volgt : 200 BEF per dag waarvoor wachtgeld wordt betaald.

Het bedrag van de toeslag wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op de wachtgelden, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971.

Art. 7.De toeslag, zoals vastgesteld in de artikelen 3 en 6, wordt bij definitief ontslag uit de Pool, voor het niet uitgeputte bedrag in éénmaal ter beschikking gesteld.

Art. 8.De financiering gebeurt in uitvoering van artikel 13 van de statuten van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en is gesloten voor de duurtijd van 4 jaar (31 december 2000).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^