Koninklijk Besluit van 24 april 2005
gepubliceerd op 01 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut en het verlofstelsel toepasselijk op sommige personeelsleden van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvalid

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007125
pub.
01/06/2005
prom.
24/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut en het verlofstelsel toepasselijk op sommige personeelsleden van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verst sluiten tot uitvoering van artikel 35, §3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen, Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft, Overwegende dat de sociale toestand van de personeelsleden van de Homes van voormeld Instituut precair is gezien de beslissing om deze Homes te koop te stellen, en dat zij noopt tot een snelle toepassing van de maatregelen in hun voordeel opgenomen in voormeld koninklijk besluit van 1 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten.

Gelet op het unaniem akkoord van de vakbondsorganisaties van 22 oktober 2002, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 november 2004, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 maart 2005, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken op 29 maart 2005, Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, Gelet op de hoogdringendheid, Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : « De schalen worden vastgesteld in de bij dit besluit gevoegde tabel;

De bepalingen die deze bedoeld in hoger genoemd lid mochten wijzigen, aanvullen of vervangen, vinden van rechtswege toepassing. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Art. 3.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Bijlage A Bijlage bij het koninklijk besluit van 24 april 2005 van het geldelijk statuut en het verlofstelsel toepasselijk op sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers die bij arbeidsovereenkomst worden aangeworven Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Volgens Art. 10 tot 18 van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Volgens Art. 14 tot 19 van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verst sluiten, koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35,§3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage B Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^