Koninklijk Besluit van 24 april 2008
gepubliceerd op 19 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002048
pub.
19/05/2008
prom.
24/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2008. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector inzonderheid op de artikelen 13, 14 en 27, § 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - « wet » : de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector; - « halftijdse vervroegde uittreding » : de halftijdse arbeidsregeling bedoeld in de artikelen 3 tot 5 van de wet; - « vrijwillige vierdagenweek » : de verminderde prestaties zoals gedefinieerd in de artikelen 7 tot 9 van de wet.

Art. 2.Het stelsel der halftijdse vervroegde uittreding, vermeld zoals in titel II van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en gemeenten, met inbegrip van de gemeentebedrijven en van de autonome gemeentebedrijven van : - Bütgenbach, - Kelmis, - Lontzen, - Raeren, - St. Vith.

Art. 3.Het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, vermeld in de hoofdstukken II en III van titel III van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van : - Bütgenbach, - Kelmis, - Lontzen, - Raeren, - St. Vith.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^