Koninklijk Besluit van 24 april 2008
gepubliceerd op 26 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011174
pub.
26/05/2008
prom.
24/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2008. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, inzonderheid op de artikelen 73, 74 en 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds, inzonderheid op artikel 12;

Overwegende dat de heer Philippe Verdonck, Regeringscommissaris bij het Participatiefonds, benoemd door het koninklijk besluitvan 13 februari 2005, zijn wens kenbaar heeft gemaakt van zijn missie vrijgesteld te worden;

Op de voordracht van Onze Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt gegeven aan de heer Philippe Verdonck.

Art. 2.De heer Olivier Remacle wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij het Participatiefonds.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Financiën en Onze Minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS De Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^