Koninklijk Besluit van 24 april 2008
gepubliceerd op 30 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2008201449
pub.
30/04/2008
prom.
24/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 140;

Gelet op de programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001, inzonderheid op artikel 51;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, eerste lid, 6°, en tweede lid, en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum : 1° als vertegenwoordiger van de Eerste Minister : de heer P.POULUSSEN; 2° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen : de heer L.BURTON; 3° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : de heer R.CHAHID; 4° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken : de heer B.CORNELIS; 5° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen : de heer L.DE BOCK; 6° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen : de heer A.RAVIART; 7° als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Begroting : de heer T.BURGERS. »

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de leden bedoeld in artikel 1 : 1° als vertegenwoordiger van de Eerste Minister : de heer J.HARDY; 2° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen : Mevr.S. VAN WALLEGHEM; 3° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : Mevr.A. DE VOGHEL; 4° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken : de heer J.KERREMANS; 5° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen : Mevr.L. BLEYENBERG; 6° als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen : de heer F.DORREKENS; 7° als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Begroting : de heer Y.LIBERT. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, april 24 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^