Koninklijk Besluit van 24 augustus 2001
gepubliceerd op 30 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022581
pub.
30/08/2001
prom.
24/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het artikel 59, gewijzigd door de wetten van 12 augustus 2000 en 19 juli 2001, en het artikel 69, gewijzigd door de wet van 19 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, zoals gewijzigd tot op de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, uitgebracht op 30 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 juli 2001;

Gelet op de akkoord bevinding van Onze Minister van Begroting van 31 juli 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat : - de nieuwe bepalingen van de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001, tot doel hebben de overschrijding van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, op een versnelde manier geheel of gedeeltelijk te recupereren in 2001; - het niet mogelijk was het advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen te bekomen vooraleer zekerheid bestond over de invoering van hogervermelde nieuwe bepalingen; - de verrekening van de algebraïsche verschillen nog moet kunnen gebeuren in de nog resterende maanden van het lopend jaar 2001 en dat derhalve het verminderd niveau van de desbetreffende forfaitaire honoraria zo vlug mogelijk moet worden vastgelegd en meegedeeld;

Gelet op het advies nr. 32124/1/V van de Raad van State, gegeven op 7 augustus 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De helft van het algebraïsch verschil, bedoeld in artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd door de wetten van 12 augustus 2000 en 19 juli 2001, wordt in 2001 verrekend op de volgende forfaitaire bedragen : - de forfaitaire honoraria per voorschrift 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, bedoeld in het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen; - de forfaitaire honoraria per dag die recht geven op het maxi- of superforfait of per dag die recht geeft op het A, B, C of D forfait en die onder de nomenclatuurcodes 591091, 591113 en 591135 opgenomen zijn in bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 2.De algebraïsche verschillen, bedoeld in artikel 69 van hogervermelde wet, gewijzigd door de wet van 19 juli 2001, worden in 2001 verrekend op de volgende forfaitaire bedragen : 1. voor de verstrekkingen verricht aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden : - de consultancehonoraria die onder de nomenclatuurcodes 460670 en 460795 opgenomen zijn in vorenvermelde bijlage, - de forfaitaire honoraria per voorschrift en per dag die onder de nomenclatuurcodes 460972, 460994 en 461016 opgenomen zijn in vorenvermelde bijlage;2. voor de verstrekkingen verricht aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden : de consultancehonoraria per opneming die onder de nomenclatuurcodes 460703 en 460821 opgenomen zijn in vorenvermelde bijlage.

Art. 3.In afwijking van art 2, § 2 van voormeld koninklijk besluit van 24 september 1992 gelden voor de periode vanaf 1 september 2001 tot en met 31 december 2001 de volgende bepalingen : « § 2. a) Forfaitaire honoraria voor de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 : - 592270 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 350 . . . . . 420 BEF - 592292 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 350 tot minder dan B 700 bedraagt . . . . . 622 BEF - 592314 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 700 tot minder dan B 1200 bedraagt . . . . . 862 BEF - 592336 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1200 tot minder dan B 1750 bedraagt . . . . . 1102 BEF - 592351 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1750 tot minder dan B 2500 bedraagt . . . . . 1390 BEF - 592373 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 2500 tot minder dan B 3500 bedraagt . . . . . 1121 BEF - 592395 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B3500 tot minder dan B 5000 bedraagt . . . . . 1121 BEF - 592410 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen B5000 of meer bedraagt . . . . . 1121 BEF b) Forfaitaire honoraria voor de in artikel 1 bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie en die zijn voorbehouden voor de geneesheren, specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde in vitro, voor de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie of nucleaire geneeskunde in vitro te verrichten alsmede voor de geneesheren, bedoeld in artikel 19, § 5quater, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, als die zorgverleners geaccrediteerd zijn als bedoeld in artikel 1, § 10, van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit : - 592631 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 350 .. . . . 420 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592653 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 350 tot minder dan B 700 bedraagt . . . . . 622 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592675 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 700 tot minder dan B 1200 bedraagt . . . . . 862 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592690 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1200 tot minder dan B 1750 bedraagt . . . . . 1102 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592712 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 1750 tot minder dan B 2500 bedraagt . . . . . 1390 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592734 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 2500 tot minder dan B 3500 bedraagt . . . . . 1121 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592756 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen van B 3500 tot minder dan B 5000 bedraagt . . . . . 1121 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF - 592771 indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen B 5000 of meer bedraagt . . . . . 1121 BEF Bijkomend accrediteringshonorarium . . . . . + 5 BEF"

Art. 4.In hetzelfde besluit van 24 september 1992, wordt artikel 2, § 4 en § 5, opgeheven.

Art. 5.In afwijking van alle andere van toepassing zijnde regels voor de vastlegging van de honoraria is voor de volgende nomenclatuurverstrekkingen, opgenomen in bijlage bij vorenvermeld koninklijk besluit van 14 september 1984, in de periode vanaf 1 september 2001 tot en met 31 december 2001, het honorarium van toepassing dat vermeld is naast de nomenclatuurcode : 1. Voor de verstrekkingen van medische beeldvorming : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.6. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 7.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^