Koninklijk Besluit van 24 augustus 2005
gepubliceerd op 05 september 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1)

bron
federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005003652
pub.
05/09/2005
prom.
24/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 385, gewijzigd bij de programmawetten van 8 april 2003 en 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 maart 2005;

Gelet op advies 38.212/2 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin van het 2° wordt vervangen als volgt : « 2° voor elke werknemer tewerkgesteld door de in artikel 385, eerste en tweede lid van dezelfde wet vermelde werkgevers : »;2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de toepassing van artikel 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002, gewijzigd bij de programmawetten van 8 april 2003 en 27 december 2004, moeten de in het derde lid van dat artikel vermelde werkgevers, naast de samenwerkingsovereenkomst en de onderzoeksprojecten, per onderzoeksproject, een nominatieve lijst aan de administratie toezenden met vermelding van : 1° de volledige identiteit van de werkgever met vermelding van het nationaal nummer of het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvoorheffing;2° voor elke werknemer die effectief werd tewerkgesteld als onderzoeker voor de verwezenlijking van de in artikel 385, derde lid van dezelfde wet vermelde onderzoeksprojecten : a) de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer;b) het bewijs dat de betrokken werknemer, als onderzoeker tewerkgesteld is in een onderzoeksproject;c) in voorkomend geval, de data van indiensttreding en uitdiensttreding zoals die in de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) zijn vermeld;d) een bevestiging dat een arbeidsovereenkomst werd afgesloten;e) het bedrag van de betaalde bruto belastbare bezoldigingen;f) het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing;3° het totaal bedrag van de bezoldigingen en van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.»

Art. 2.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2005.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 24 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992. Programmawet (I) van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 28 september 2003, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2003, ed. 2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^