Koninklijk Besluit van 24 augustus 2005
gepubliceerd op 29 augustus 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 20

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009646
pub.
29/08/2005
prom.
24/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 367-2 en 368-2 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

Gelet op de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, gewijzigd bij de wet van 16 juli 2004, bij de programmawet van 27 december 2004 en door de wet van 20 juli 2005, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, inzonderheid op artikel 140;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juli 2005;

Gelet op het spoedeisend karakter, gemotiveerd door de volgende omstandigheden;

Overwegende dat de akte van bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie is neergelegd op 26 mei 2005 en dat de wet van 24 juni 2004 houdende instemming met dit Verdrag is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2005;

Dat het Verdrag ten aanzien van België in werking treedt op 1 september 2005;

Dat het derhalve van belang is dat België vanaf deze datum zijn internationale verplichtingen kan nakomen;

Dat zulks onderstelt dat de wetten van 13 maart en 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, die nauw verband houden met de tenuitvoerlegging van het Verdrag in België, op die datum in werking treden;

Dat het tevens van belang is dat de uitvoeringsmaatregelen met het oog op de registratie van al dan niet met toepassing van het Verdrag genomen buitenlandse beslissingen inzake adoptie, en op de afgifte van het bewijsstuk waaruit overeenstemming met het Verdrag blijkt, op hetzelfde tijdstip in werking treden.

Gelet op advies nr. 38.964/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Registratie van in het buitenland uitgesproken adopties

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 367-2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek worden de in het buitenland gewezen beslissingen houdende totstandkoming, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie geregistreerd in het door de federale centrale autoriteit gehouden centraal register.

Art. 2.Binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf de gunstige beslissing inzake een verzoek om erkenning in België van een in het vorige artikel bedoelde buitenlandse beslissing worden de gegevens betreffende de adoptanten en de geadopteerde en deze betreffende de autoriteit die de beslissing heeft uitgesproken, de datum ervan en de omschrijving van deze adoptie door de federale centrale overheid ingeschreven in het centraal register.

Art. 3.De federale centrale autoriteit bewaart de documenten vereist voor de erkenning in België en rangschikt deze onder de naam en voornamen van de geadopteerde, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd geregistreerd.

Art. 4.Binnen een termijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de inschrijving van de buitenlandse beslissing in het register, geeft de centrale autoriteit aan de verzoekers een bewijs van registratie af, waarvan de modellen als bijlagen 1 en 2 bij dit besluit gaan. HOOFDSTUK II. - Bewijsstuk van overeenstemming

Art. 5.Overeenkomstig artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek geeft de federale centrale autoriteit het bewijsstuk van overeenstemming af volgens het model dat als bijlage 3 bij dit besluit gaat. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.De wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, gewijzigd bij de wet van 16 juli 2004, de programmawet van 27 december 2004 en de wet van 20 juli 2005 treden in werking op 1 september 2005.

Art. 7.Hoofdstuk V, afdeling 2, en de artikelen 131 en 139, 5° en 12°, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht treden in werking op 1 september 2005.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 9.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 24 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^