Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 08 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020044398
pub.
08/01/2021
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044398

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de artikelen 2, § 2, derde lid, en 3, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorrijtuigen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met het uitvoeringsbesluit (2020/1358/EU) van de Europese Commissie van 28 september 2020 betreffende de toepassing van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen die gewoonlijk in Bosnië en Herzegovina zijn gestald, aanleiding kan geven, dat in werking is getreden op 19 oktober 2020; gelet op het feit dat het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie tot gevolg heeft dat de lidstaten met ingang van 19 oktober 2020 afzien van het verrichten van controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van alle typen voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van Bosnië en Herzegovina zijn gestald, met uitzondering van in dat land geregistreerde militaire voertuigen, bij hun binnenkomst in de Unie; gelet op het feit dat de territoriale dekking van de grensverzekering moet worden aangepast aan de eisen van het uitvoeringsbesluit van de Commissie en dat elke vertraging bij de toepassing van dat uitvoeringsbesluit een nadeel berokkent aan de betrokken automobilisten doordat zij niet in aanmerking komen voor de in dat uitvoeringsbesluit voorziene vrijstelling van controles;

Gelet op advies 68.270/1 van de Raad van State, gegeven op 17 november 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het goede bestuur eist dat de inwerkingtreding van dit besluit overeenstemt met de datum bepaald in het uitvoeringbesluit EU 2020/1358 van 28 september 2020 betreffende de toepassing van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen die gewoonlijk in Bosnië en Herzegovina zijn gestald, aanleiding kan geven; dat er vanaf de datum bepaald in het uitvoeringsbesluit, te weten 19 oktober 2020, immers geen grondslag is voor de controle op deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van Bosnië en Herzegovina zijn gestald, en dat er sinds diezelfde datum een gelijke behandeling wordt toegepast tussen enerzijds motorijtuigen uit Bosnië en Herzegovina en anderzijds diegene uit andere landen waarvoor de Europese Unie eveneens voorziet in een uitzondering voor grenscontroles;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 augustus 2007 en 11 april 2012, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Worden zonder internationaal verzekeringsbewijs tot het verkeer in België toegelaten motorrijtuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Servië, Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland en Vaticaanstad.".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 augustus 2007 en 3 juli 2012, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De in artikel 3, § 1, tweede lid van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten bedoelde staten zijn: Andorra, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Servië, Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland en Vaticaanstad.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 oktober 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^