Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 31 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020044668
pub.
31/12/2020
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-12-31 **** : 2020044668

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


24 DECEMBER 2020. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van **** en **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. ALGEMENE COMMENTAAR Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe **** voor te leggen, voegt het hoofdstuk **** toe aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten), waarbij een nieuwe categorie vreemdelingen wordt ingevoegd, zijnde de begunstigden van het **** en past de artikelen van het koninklijk besluit met betrekking tot de definities, de geldigheid en de vernieuwing van de **** en het schorsend beroep aan, aan de toevoeging van deze categorie. **** aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd **** uit de **** Unie werd het **** onderhandeld en aangenomen door beide partijen. **** akkoord regelt de situatie tijdens de overgangsperiode en regelt ook reeds **** zaken na de overgangsperiode. **** andere wat de rechten van de burgers betreft, voorziet dit akkoord dat bepaalde onderdanen van het Verenigd **** en de **** **** die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode, alsook bepaalde familieleden hun rechten behouden na de terugtrekking. Het **** voorziet ook een aantal rechten voor **** familieleden die na het einde van de overgangsfase een begunstigde van het **** kunnen vervoegen. **** **** voorziet hiertoe een nieuwe categorie van vreemdelingen, met name de begunstigden van het ****. **** België betreft, **** het om onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode hun recht op vrij verkeer van personen hebben uitgeoefend, alsook om **** familieleden die na de overgangsperiode hun familielid nog kunnen vervoegen. **** ****, dat rechtstreeks van toepassing is, voorziet de procedure en de voorwaarden voor het bekomen van deze status en bepaalt ook de rechten die zij genieten. Het **** laat wat de procedure en de voorwaarden betreft een aantal keuzes toe aan de lidstaten. **** het **** en de **** betreft, werden deze keuzes in de wet van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sluiten betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van **** en **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor **** (hierna de wet van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sluiten) genomen. **** besluit voert deze wet uit. 2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR Artikel 1 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten somt de definities op die van toepassing zijn voor het gehele besluit.Deze algemene definities worden aangevuld met de begrippen "****" en "begunstigde van het ****", die in overeenstemming met het akkoord en de wet werden gedefinieerd.

Artikel 2 Artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten wordt aangepast om de **** voor begunstigden van het **** toe te voegen aan het toepassingsgebied van hoofdstuk **** van Titel ****. **** geldigheidsduur van de **** voor begunstigden van het **** wordt vermeldt. **** geldigheidsduur is 5 jaar voor de **** voor begunstigden van het **** of 10 jaar wanneer het **** om een **** die het duurzaam verblijf dekt.

Artikel 3 Artikel 3 van onderhavig besluit voert een nieuw hoofdstuk in **** **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten in betreffende de begunstigden van het ****. **** hoofdstuk moet samen met het **** en de wet van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sluiten gelezen worden en bevat hoofdzakelijk de procedurele regels en voorwaarden voor het identificeren van de begunstigden van het **** en het afleveren van de nodige **** of kaarten voor klein ****, overeenkomstig hetgeen in het **** werd vastgelegd.

Er wordt aan herinnerd dat het **** rechtstreekse werking heeft en slechts een aantal keuzes toelaat inzake de procedure en de voorwaarden voor het bekomen van de status van begunstigde van het ****. **** de overige regels van toepassing op deze categorie van vreemdelingen betreft, worden deze door het **** geregeld. Voor zover het **** of dit nieuwe hoofdstuk er niet specifiek van afwijken, zijn de bepalingen van hoofdstuk **** en ****/**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten van toepassing. **** bepaalt de wet van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sluiten dat de regels in verband met duurzaam verblijf van toepassing op de **** en hun familieleden, ook van toepassing zijn op begunstigden van het ****. **** die reeds de status van begunstigde hebben verkregen en die aan de voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van een duurzaam verblijf, dienen een aanvraag hiertoe in overeenkomstig de bijlage 22 die wordt aangepast aan deze categorie van vreemdelingen. Onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die reeds een duurzaam verblijf hadden en die de status van begunstigde van het **** met een duurzaam verblijf willen verkrijgen, dienen de aanvraag in volgens de procedure beschreven in artikel 69****, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en vullen hiertoe het formulier opgemaakt overeenkomstig de bijlage 58 in.

Het nieuw artikel 69**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten somt de verschillende categorieën van personen op die overeenkomstig artikel 10 van het **** een aanvraag kunnen indienen als begunstigde van het **** in België.

Er wordt op gewezen dat artikel 9 van het **** onder andere de termen `familielid' en `grensarbeiders" definieert. Het zijn dan ook deze definities die gelden in het hoofdstuk ****.

Zo wordt de grensarbeider vanuit het oogpunt van **** gedefinieerd als zijnde onderdanen van het Verenigd **** die in een of meer lidstaten waarin zij niet woonachtig zijn een economische activiteit uitoefenen in overeenstemming met artikel 45 of artikel 49 ****. Het is deze definitie die gehanteerd moet worden en niet de algemene definitie voor grensarbeiders vervat in artikel 106 van koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Het toekomstig artikel 69**** legt de procedure vast die gevolgd moet worden voor het aanvragen van de status van begunstigde van het ****.

Paragraaf 1 verduidelijkt dat de aanvraag ingediend moet worden bij de gemeente van de woonplaats van de aanvrager of, indien het **** om een grensarbeider, bij de gemeente waar hij hoofdzakelijk actief is. **** aanvraag wordt ingediend overeenkomstig het model van de bijlage 58 en een attest wordt afgeleverd overeenkomstig de bijlage 56 of 57 als bewijs dat de aanvraag werd ingediend, zoals voorzien in artikel 18, paragraaf 1, tweede lid, ****), van het ****. **** attest afgeleverd overeenkomstig het model van de bijlage 56 dekt het verblijf voor een periode van 3 maanden die telkens kan verlengd worden met een periode van 3 maanden tot een beslissing wordt genomen. **** attest overeenkomstig het model van de bijlage 57 vrijwaart de rechten aan de grens overeenkomstig artikel 14 van het **** aan de grensarbeiders. **** dit attest heeft een geldigheidsduur van 3 maanden die telkens kan verlengd worden met een periode van 3 maanden tot een beslissing wordt genomen.

Paragraaf 2 legt een eenvoudige procedure vast voor onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die reeds in het bezit zijn van een geldige verklaring van inschrijving, een geldige **** van een familielid van een burger van de ****, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf, een duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of een geldig document voor grensarbeiders, met name een geldige bijlage 15. **** moeten hun geldige verklaring van inschrijving, geldige **** van een familielid van een burger van de ****, geldig document ter staving van duurzaam verblijf, een geldige duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of een geldig document voor grensarbeiders, voorleggen op het moment van de aanvraag of ten laatste binnen een periode van 3 maanden na het indienen van de aanvraag, samen met een geldige identiteitskaart of geldig paspoort en indien zij ouder zijn dan 18 jaar, een uittreksel uit het strafregister. **** die geen burger van de **** zijn of waren, leggen een kopie van een geldig paspoort voor. **** artikel 47/5, § 4, tweede lid, van de wet wordt de **** gedaan aan de hand van een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, en in voorkomend geval zijn gelegaliseerde vertaling, afgegeven door het land van oorsprong of het land van de laatste verblijfplaats van de aanvrager, dat niet ouder is dan zes maanden. **** document wordt toegevoegd bij de aanvraag. **** kan gaan om een **** uittreksel indien de begunstigde meent dat dit het meest relevante is.

Overeenkomstig paragraaf 6 is het de burgemeester of zijn gemachtigde die de aanvraag onderzoekt en een positieve beslissing neemt indien de aanvraag volledig is, het uittreksel uit het strafregister geen veroordelingen bevat en er op het moment van beoordelen geen concrete indicaties in het dossier aanwezig zijn dat de aanvrager niet meer aan de voorwaarden uit het **** voldoet. Indien niet, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde voor verder onderzoek.

Paragraaf 3 legt de procedure vast voor onderdanen van het Verenigd **** die reeds gebruik hadden gemaakt van hun recht op vrij verkeer van personen om in België te verblijven of er te werken als grensarbeider voor het einde van de overgangsperiode maar die niet in het bezit zijn van een geldige verklaring van inschrijving, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf of een geldig document voor grensarbeiders. **** moeten naast een geldige identiteitskaart of geldig paspoort en een uittreksel uit het strafregister, in overeenstemming met artikel 18, paragraaf 1, tweede lid, punt ****), van het ****, aantonen dat zij van hun recht op vrij verkeer van personen gebruik hebben gemaakt, en in de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige, werkzoekende, beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student in België verblijven. **** grensarbeider moeten zij aantonen economisch actief te zijn in **** als werknemer, werkzoekende of zelfstandige. **** moeten zij aantonen de voorwaarden die op hun hoedanigheid van toepassing zijn, te vervullen zoals die vastgelegd zijn in artikel 50, § 2, 1° tot 5°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. **** dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld voor bevoorrechte personen die onder de bevoegdheid van de **** Protocol van de **** Buitenlandse zaken vielen op het moment dat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer, wordt voorzien dat zij via enig ander bewijs kunnen aantonen van hun recht op vrij verkeer gebruik te hebben gemaakt voor het einde van de overgangsperiode als werknemer, zelfstandige of werkzoekende. **** moeten zij aantonen dat zij van hun recht op vrij verkeer gebruik hebben gemaakt voor het einde van de overgangsperiode. **** het uittreksel uit het strafregister betreft wordt verwezen naar de uitleg dienaangaande bij paragraaf 2.

De onderdaan van het Verenigd **** die in **** als grensarbeider werkzaam is, moet ook aantonen voor het einde van de overgangsperiode over de **** nationaliteit te beschikken.

Overeenkomstig paragraaf 5 wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Minister of zijn gemachtigde die de beslissing neemt.

Paragraaf 4 legt de procedure vast voor familieleden van onderdanen van het Verenigd **** die reeds gebruik hadden gemaakt van hun recht op vrij verkeer van personen om in België te verblijven voor het einde van de overgangsperiode maar zich nog niet geregistreerd hadden, of familieleden die overeenkomstig het **** ook na het einde van de overgangsperiode nog een aanvraag mogen indienen. **** moeten naast een identiteitskaart of paspoort en een uittreksel uit het strafregister, in overeenstemming met artikel 18, paragraaf 1, tweede lid, punt ****) en ****), van het ****, net zoals familieleden van een **** hun verwantschap aantonen en aantonen aan de voorwaarden voor **** te voldoen. **** **** om dezelfde voorwaarden als voor **** met een ****. **** die geen burger van de **** zijn of waren, leggen een geldig paspoort voor. **** het uittreksel uit het strafregister betreft wordt verwezen naar de uitleg bij paragraaf 2. **** die overeenkomstig het ****, een begunstigde van het **** mogen vervoegen na het einde van de overgangsperiode moeten bovendien aantonen dat de **** reeds voor het einde van de overgangsperiode bestond. **** die op grond van een duurzame relatie hun verblijf willen aanvragen, moeten bovendien aantonen dat deze voor het einde van de overgangsperiode reeds was aangevangen en ook nog steeds bestaat op het moment van het indienen van de aanvraag.

Overeenkomstig paragraaf 5 worden deze aanvragen doorgestuurd naar de Minister of zijn gemachtigde die een beslissing neemt.

Paragraaf 5 bepaalt dat de aanvragen worden doorgestuurd naar de Minister of zijn gemachtigde die de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt, tenzij de burgemeester of zijn gemachtigde zelf een beslissing neemt overeenkomstig paragraaf 6. **** aanvraag wordt steeds doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde wanneer de aanvraag werd ingediend buiten de termijn bepaald in artikel 47/5, § 3, eerste lid, van de wet, met name na 31 december 2021. **** aanvraag wordt ook steeds doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde indien de aanvraag werd ingediend door een bevoorrechte persoon die op het moment dat hij zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend, onder de bevoegdheid van de **** Protocol van de **** Buitenlandse **** viel.

Paragraaf 6 voorziet een uitzondering op paragraaf 5. **** burgemeester of zijn gemachtigde neemt zelf de positieve beslissing wanneer de onderdanen van het Verenigd **** of zijn familieleden die reeds over een geldig **** beschikten (****, ****+, **** of ****+ kaart) of over een geldige bijlage 15 voor grensarbeiders beschikten, de in paragraaf 2 vermelde documenten indienen en waarbij het strafblad geen veroordelingen bevat. **** dit niet het geval is, wordt de aanvraag alsnog doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde die een beslissing neemt. **** de burgemeester of zijn gemachtigde een positieve beslissing neemt, ontvangt betrokkene een **** voor begunstigden van het **** of een kaart voor klein **** aan. Er bestaat geen papieren versie van deze documenten, enkel een elektronische kaart. **** begunstigden van het **** die over een duurzaam verblijf beschikken worden in het bevolkingsregister ingeschreven. De begunstigden van het **** die nog niet over een duurzaam verblijf beschikken, worden ingeschreven in het ****. **** begunstigden van het **** die als grensarbeider in **** actief zijn, worden in het **** ingeschreven.

Paragraaf 7 voorziet dat indien de **** of zijn gemachtigde een positieve beslissing neemt, de burgemeester of zijn gemachtigde een **** voor begunstigden van het ****, een duurzame **** voor begunstigden van het **** of een kaart voor klein **** aflevert. **** bestaat geen papieren versie van deze documenten, enkel een elektronische versie. **** begunstigden van het **** die over een duurzaam verblijf beschikken worden in het bevolkingsregister ingeschreven. De begunstigden van het **** die nog niet over een duurzaam verblijf beschikken, worden ingeschreven in het ****. **** begunstigden van het **** die als grensarbeider in **** actief zijn, worden in het **** ingeschreven. **** de **** of zijn gemachtigde het verblijf weigert, wordt deze beslissing aan betrokkene betekend door de burgemeester of zijn gemachtigde, al dan niet met een bevel om het grondgebied te verlaten.

Paragraaf 8 voorziet dat de begunstigde van het **** die reeds in het bezit was van een geldige verklaring van inschrijving, een geldige **** van een familielid van een burger van de ****, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf, een duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of een geldig document voor grensarbeiders, dit document aan het gemeentebestuur moet teruggeven op het moment dat hij zijn **** voor begunstigden van het **** of kaart voor klein ****, ontvangt.

Paragraaf 9 voorziet dat de aanvraag wordt geweigerd door de **** of zijn gemachtigde indien niet alle nodige stukken werden ingediend voor 31 december 2021 of indien dit langer is, binnen de drie maanden na het indienen van de aanvraag. **** dit geval wordt er een einde gesteld aan het verblijf van de onderdaan van het Verenigd **** of zijn familielid, verkregen in de hoedanigheid van **** of familielid van een **** (****/ ****+/ ****/ ****+ kaart), zoals bedoeld in paragraaf 2. **** alle nodige documenten alsnog binnen de drie maanden worden voorgelegd, wordt een beslissing genomen overeenkomstig de paragrafen 5 of 6. **** de nodige documenten niet voorgelegd worden binnen een periode van 3 maanden wordt de aanvraag doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde. **** alle nodige documenten niet werden voorgelegd binnen termijn, weigert de **** of zijn gemachtigde de aanvraag en geeft hij indien nodig een bevel om het grondgebied te verlaten af.

Paragraaf 10 bepaalt dat overeenkomstig artikel 18, paragraaf 1, tweede lid, ****), van het **** de kosten van de kaarten voor begunstigden van het **** niet hoger mogen zijn dan het bedrag dat wordt geïnd voor de overhandiging van een identiteitskaart aan **** onderdanen. **** **** voorziet echter, in artikel 18, eerste lid, punt ****), dat bepaalde personen die voor 31 december 2020 in het bezit zijn van een geldig document ter staving van duurzaam verblijf of een geldige duurzame **** van een familielid van een burger van de **** en hun aanvraag indienen voor 31 december 2021 kosteloos het nieuwe **** voor begunstigden van het **** moeten kunnen verkrijgen (voor zover zij hiertoe de gewone procedure volgen en niet de ****). Hiertoe werd de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gewijzigd. **** artikel 69****, § 1, **** dat de geldigheidsduur van de kaart voor klein **** vijf jaar is.

Paragrafen 2 tot 6 bepalen de procedure voor het indienen van de aanvraag tot vernieuwing van de kaart voor klein ****. De vernieuwing van de **** voor begunstigden van het **** gebeurt overeenkomstig hoofdstuk **** van titel **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. **** aanvraag om vernieuwing moet ingediend worden tussen de veertigste en de dertigste dag voor de vervaldatum van hun document voor klein **** bij het gemeentebestuur van de plaats waar zij werkzaam zijn. **** moeten aantonen nog steeds te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een kaart voor klein **** voor begunstigden van het ****. **** leggen hiervoor naast een geldige identiteitskaart of geldig paspoort en hun geldige kaart voor klein ****, het bewijs neer dat zij nog steeds actief zijn als werknemer, zelfstandige of werkzoekende, overeenkomstig artikel 50, § 2, 1° tot 3°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten of indien ze dit niet kunnen voorleggen, enig ander bewijs. **** de aanvraag volledig is en de aanvrager sluitend bewijs indient dat hij als werknemer of zelfstandige actief is, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de positieve beslissing. **** alle andere gevallen, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de minister of zijn gemachtigde die een beslissing neemt. **** de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de grensarbeider een nieuwe kaart voor klein **** die 5 jaar geldig is. **** de aanvraag wordt geweigerd, wordt de betrokkene indien nodig een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven.

Artikel 4 Artikel 111 van hetzelfde besluit wordt aangepast aan de artikelen 18, paragraaf 3, en 20, paragraaf 1, van het **** die bepalen wanneer een schorsend beroep kan worden ingediend.

Artikelen 5 tot 13 **** bijlagen waarop deze bepalingen betrekking hebben, bevatten de modellen van de beslissing in het kader van de aanvraag voor de status van begunstigde van het **** en de voorlopige ****.

Artikel 14 **** artikel bepaalt de onmiddellijke inwerkingtreding van dit besluit op de datum van bekendmaking in het Belgisch ****. **** datum van inwerkingtreding wordt de datum van bekendmaking van het besluit in het Belgisch **** gekozen. Artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in ****, het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen stelt dat de wetten verbindend zijn in het gehele **** de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij het besluit een andere termijn heeft bepaald. **** dit besluit wordt dus - conform voormelde bepaling - expliciet afgeweken van de **** regel. **** afwijking wordt gerechtvaardigd door het verstrijken van de overgangsperiode op 31 december 2020. Bovendien heeft deze bepaling geen nadelige gevolgen voor de **** aangezien het hen zal toelaten om hun aanvraag zelfs vroeger in te dienen. **** hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

RAAD VAN STATE afdeling **** Advies 68.447/4 van 15 december 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van **** **** en **** **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie' Op 8 december 2020 is de **** van ****, afdeling ****, door de Staatssecretaris voor **** en ****, belast met de **** Loterij, toegevoegd aan de **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische **** verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van **** **** en **** **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 15 december 2020. De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en **** **** VAN ****, griffier.

Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 december 2020. **** artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de **** van ****', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. **** motivering in de brief met de adviesaanvraag luidt als volgt: "Om redenen van dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de overgangsfase gedurende dewelke onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden gebruik kunnen maken van hun recht op vrij verkeer, afloopt op 31 december 2020. **** dit moment moet er een onderscheid gemaakt worden tussen onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die onder de bescherming van het **** vallen en de overige onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die onder het regime voor **** vallen. **** is belangrijk om de begunstigden van het **** te kunnen identificeren zodat hun rechten gevrijwaard kunnen worden. **** is daarom belangrijk dat onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden zo snel mogelijk, en voor het einde van de overgangsperiode op de hoogte gebracht worden van de procedure om hun aanvraag in te dienen voor de status van begunstigde van het ****. **** bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd, en dus zou ik **** dank weten mocht het advies worden verstrekt binnen de termijn bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten." **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de **** van ****', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. **** het eerste lid van de aanhef moet als rechtsgrond uitdrukkelijk worden verwezen naar § 2, tweede lid, naar § 3, vierde lid, en naar § 7 van artikel 47/5 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten `betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.2. **** derde lid van de aanhef moet een **** zijn die na de motivering van de **** komt en als volgt luidt. "Gelet op advies 68.447/4 van de **** van ****, gegeven op 15 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;". (1) 3. Artikel 1 van het ontwerp (ontworpen artikel 1, 12° en 13° ) herneemt definities die al zijn opgenomen in artikel 1, § 1, 30° en 31°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten zoals dat is gewijzigd bij artikel 4 van de wet van (...) `betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van Groot **** en **** **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie'. **** is echter geen reden om in een besluit definities over te nemen die in een wet staan. (2) **** de steller van het ontwerp oordeelt dat die definities de regelgeving beter begrijpelijk maken voor de **** ervan, is het beter in de ontworpen punten 12° en 13° te verwijzen naar respectievelijk artikel, § 1, 30° en 31°, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. (3) Artikel 1 moet dienovereenkomstig worden herzien. 4. **** artikel 3 van het **** bepaalt het ontworpen artikel 69****, § 10, het volgende: "**** kosten van de elektronische kaart mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat wordt geïnd voor de overhandiging van een identiteitskaart aan **** onderdanen". **** formulering suggereert dat aan de begunstigden van het **** die over een duurzaam **** beschikken een bijdrage kan worden gevraagd wanneer hun een elektronische kaart wordt afgegeven ter vervanging van hun geldige ****, terwijl artikel 18, § 1, punt ****), van het **** bepaalt dat die nieuwe **** in dat geval gratis moeten worden verstrekt. (4) **** dat verband heeft de gemachtigde van de staatssecretaris bevestigd dat het geval van die **** moet worden geregeld bij artikel 2, § 1, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten `tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953', waarin de regel die in artikel 18, § 1, punt ****), van het **** staat, in herinnering wordt gebracht. **** dergelijke precisering zou in het verslag aan de **** moeten worden opgenomen.

DE GRIFFIER, **** **** VAN **** DE VOORZITTER **** **** _______ Nota's (1) Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 36.2 en formule **** 3-5-3. (2) ****., aanbeveling 80. (3) **** in die zin advies 54.636/4, op 27 januari 2014 gegeven over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 14 mei 2014 `betreffende de procedures voor ****, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang', ****://****.****-****.****/****/adviezen/54636.****. (4) Zie ook advies 68.237/4, op 10 november 2020 gegeven over een voorontwerp van wet `betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van Groot **** en **** **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie', opmerking 2 over artikel 6 van het voorontwerp, ****://****.****-****.****/****/adviezen/68237.****.

24 DECEMBER 2020. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd **** van **** en **** uit de **** **** en de **** Gemeenschap voor Atoomenergie ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 47/5, § 2, tweede lid, § 3, vierde lid, en § 7, ingevoegd bij de wet van 16 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; **** artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan. **** het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt : "Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de overgangsfase gedurende dewelke onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden gebruik kunnen maken van hun recht op vrij verkeer, afloopt op 31 december 2020. **** dit moment moet er een onderscheid gemaakt worden tussen onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die onder de bescherming van het **** vallen en de overige onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden die onder het regime voor **** vallen. **** is belangrijk om de begunstigden van het **** te kunnen identificeren zodat hun rechten gevrijwaard kunnen worden. **** is daarom belangrijk dat onderdanen van het Verenigd **** en hun familieleden zo snel mogelijk, en voor het einde van de overgangsperiode op de hoogte gebracht worden van de procedure om hun aanvraag in te dienen voor de status van begunstigde van het ****. **** bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd.";

Gelet op advies 68.447/4 van de **** van ****, gegeven op 15 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de **** van Binnenlandse **** en de Staatssecretaris voor **** en Migratie, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt aangevuld met de punten 12° en 13°, ****: "12° het ****: het akkoord zoals gedefinieerd in artikel 1, § 1, 30°, van de wet; 13° begunstigde van het ****: de persoon bedoeld in artikel 1, § 1, 31°, van de wet.".

Art. 2.Artikel 31 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten wordt aangevuld met de punten 14° en 15°, ****: "14° de **** voor begunstigden van het **** die overeenkomstig het model in bijlage 53 is opgesteld, is vijf jaar geldig; 15° de duurzame **** voor begunstigden van het **** die opgesteld is overeenkomstig het model in bijlage 54, is tien jaar geldig.".

Art. 3.In **** **** van het hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk **** ingevoegd dat de artikelen 69**** tot 69**** bevat, ****: "**** ****. - Begunstigden van het ****.

Art. 4.69****. **** bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op: 1° de onderdanen van het Verenigd **** die voor het einde van de overgangsperiode, overeenkomstig het recht van de **** in **** hun recht op verblijf hebben uitgeoefend en daar ook nadien hun verblijf voortzetten, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, onder ****), van het ****;2° de onderdanen van het Verenigd **** die voor het einde van de overgangsperiode als grensarbeider in de zin van artikel 9, onder ****), van het **** in **** actief waren en ook nadien hun activiteiten in **** ****, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, onder ****), van het ****;3° familieleden van de in 1° en 2° bedoelde personen die voor het einde van de overgangsperiode, overeenkomstig het recht van de **** in **** hun recht op verblijf hebben uitgeoefend en daar ook nadien hun verblijf voortzetten, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, onder ****), ****) en ****) en artikel 10, paragrafen 2 en 3, van het ****;4° rechtstreekse verwanten van **** begunstigden van het **** die voor het einde van de overgangsperiode buiten België verbleven, mits zij op het moment waarop zij hun familielid willen vervoegen, voldoen aan de in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2004/38/EG vermelde voorwaarden, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, onder ****), ****), van het ****;5° toekomstige kinderen van een begunstigde van het ****, geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, onder ****), ****), van het ****;6° de partner met wie de **** begunstigde van het **** een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft, wanneer die partner voor het eind van de overgangsperiode buiten België woonachtig was, mits die relatie al voor het eind van de overgangsperiode duurzaam was en op het tijdstip waarop de partner vraagt de begunstigde te vervoegen, voortduurt, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 4, van het ****.

Art. 5.69****. § 1. **** in artikel 69**** bedoelde personen dienen een aanvraag in voor een status als begunstigde van het **** bij het gemeentebestuur van de plaats van verblijf door middel van een document overeenkomstig het model van de bijlage 58. **** burgemeester of zijn gemachtigde levert onmiddellijk een bewijs van het indienen van de aanvraag af overeenkomstig het model van de bijlage 56 of 57, overeenkomstig artikel 18, paragraaf 1, tweede lid, onder ****), van het ****. **** document is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte en wordt daarna voor drie maanden verlengd tot over de aanvraag is beslist. **** afwijking van het eerste lid, dienen de in artikel 69****, 2°, bedoelde personen hun aanvraag in bij het gemeentebestuur van de plaats waar zij werkzaam zijn. § 2. **** de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag, dienen de in artikel 69****, 1° tot 3°, bedoelde personen, die reeds in het bezit zijn van een geldige verklaring van inschrijving, een geldige **** van een familielid van een burger van de ****, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf, een geldige duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of een geldig document voor grensarbeiders, de volgende documenten voor te leggen: 1° een kopie van het geldig paspoort, of, voor de onderdanen van het Verenigd ****, een kopie van de geldige identiteitskaart van de betrokkene;2° naargelang hetgeen op hem van toepassing is, een kopie van zijn geldige verklaring van inschrijving, van zijn geldige **** van een familielid van een burger van de ****, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf, een geldige duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of van zijn geldige bijlage 15 als grensarbeider;3° een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, zoals bedoeld in artikel 47/5, § 4, tweede lid, van de wet, indien hij ouder is dan achttien jaar. § 3. **** de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dienen de in artikel 69****, 1° en 2°, bedoelde personen die niet in het bezit zijn van een geldige verklaring van inschrijving, een geldig document ter staving van duurzaam verblijf of een geldig document voor grensarbeiders voor het einde van de overgangsperiode, de volgende documenten voor te leggen: 1° een kopie van het geldig paspoort, of, voor de onderdanen van het Verenigd ****, een kopie van de geldige identiteitskaart van de betrokkene;2° een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, zoals bedoeld in artikel 47/5, § 4, tweede lid, van de wet, indien hij ouder is dan achttien jaar;3° naargelang hetgeen op hem van toepassing is, het bewijs van de hoedanigheid in dewelke hij voor het einde van de overgangsperiode gebruik heeft gemaakt van zijn recht op verblijf of zijn recht om als grensarbeider actief te zijn overeenkomstig het recht van de ****, zoals bedoeld in artikel 50, § 2, 1° tot 5°, of indien het niet mogelijk is het in artikel 50, § 2, 1° -3° bedoelde bewijs voor te leggen, enig ander bewijs dat aantoont dat hij van één van deze rechten gebruik heeft gemaakt;4° voor grensarbeiders, het bewijs dat zij de **** nationaliteit hadden voor het einde van de overgangsperiode. § 4. **** de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dienen de in artikel 69****, 3° tot 6°, bedoelde personen die niet in het bezit zijn van een geldige **** van een familielid van een burger van de **** of van een geldige duurzame **** van een familielid van een burger van de ****, de volgende documenten voor te leggen: 1° een kopie van het geldig paspoort, of een kopie van de geldige identiteitskaart van de betrokkene;2° een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, zoals bedoeld in artikel 47/5, § 4, tweede lid, van de wet, indien hij ouder is dan achttien jaar;3° de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of aanverwantschap of van ****, overeenkomstig artikel 44 kan worden vastgesteld;4° elk ander document waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die op hem van toepassing zijn, overeenkomstig artikel 40bis, § 2 en § 4, of 47/3, van de wet, vervult;5° een kopie van de geldige verklaring van inschrijving, van het geldig document ter staving van duurzaam verblijf, van de geldige **** voor begunstigden van het **** of van de geldige duurzame **** voor begunstigden van het **** van het familielid dat zij willen vervoegen. **** in artikel 69****, 4° en 5°, bedoelde personen, voegen bovendien het bewijs toe dat de **** reeds bestond voor het einde van de overgangsperiode. **** in artikel 69****, 6°, bedoelde personen, voegen daarenboven het bewijs toe dat zij voor het eind van de overgangsperiode een duurzame relatie hadden met een onderdaan van het Verenigd **** die de status van begunstigde van het **** heeft, die ook daarna voortduurt. § 5. **** burgemeester of zijn gemachtigde stuurt de aanvraag van zodra zij volledig is onmiddellijk door aan de gemachtigde van de ****, behalve indien het recht op verblijf of het recht op klein **** onmiddellijk aan de begunstigde van het **** wordt toegekend conform § 6. **** afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag steeds doorgestuurd naar de **** of zijn gemachtigde wanneer de aanvraag buiten de in artikel 47/5, § 3, eerste lid, van de wet voorziene termijn werd ingediend of wanneer de aanvraag ingediend wordt door een persoon die zijn recht op verblijf of zijn recht als grensarbeider uitoefende als bevoorrechte persoon, onder de bevoegdheid van Directie **** van de **** **** Zaken. § 6. **** burgemeester of zijn gemachtigde kent het **** of het recht op klein **** onmiddellijk toe aan de in § 2 bedoelde personen die binnen de in artikel 47/5, § 3, van de wet bedoelde termijn alle vereiste bewijsstukken overleggen en waarbij het voorgelegde uittreksel uit het strafregister geen veroordelingen bevat. **** dit geval ontvangt de betrokkene, naar gelang het geval, een **** voor begunstigden van het ****, een duurzame **** voor begunstigden van het **** of een kaart voor klein **** voor begunstigden van het ****, overeenkomstig het model van de respectieve bijlagen 53, 54 of 55 en wordt de begunstigde ingeschreven in respectievelijk het ****, het bevolkingsregister of het ****. § 7. **** de **** of zijn gemachtigde het **** of het recht op klein **** toekent, ontvangt de betrokkene, naar gelang het geval, een **** voor begunstigden van het ****, een duurzame **** voor begunstigden van het **** of een kaart voor klein **** voor begunstigden van het ****, overeenkomstig het model van de respectieve bijlagen 53, 54 of 55 en wordt de begunstigde ingeschreven in respectievelijk het ****, het bevolkingsregister of het ****. **** de **** of zijn gemachtigde aan de betrokkene niet het **** of het recht op klein **** toekent, weigert hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het model van de bijlage 59. § 8. **** in paragraaf 2 bedoelde persoon geeft op het moment dat hij zijn **** voor begunstigden van het ****, zijn duurzame **** voor begunstigden van het **** of zijn kaart voor klein **** ontvangt, naar gelang hetgeen op hem van toepassing is, zijn verklaring van inschrijving, **** van een familielid van een burger van de ****, document ter staving van duurzaam verblijf, duurzame **** van een familielid van een burger van de **** of zijn bijlage 15 voor grensarbeiders terug aan het gemeentebestuur. § 9. Indien niet alle vereiste bewijsstukken werden voorgelegd binnen de in artikel 47/5, § 3, van de wet bedoelde termijn of, indien dat later is, binnen de drie maanden na de indiening van de aanvraag voor de status van begunstigde van het ****, weigert de Minister of zijn gemachtigde de aanvraag voor een status als begunstigde van het **** en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door middel van een document overeenkomstig het model van de bijlage 59. **** dit geval wordt er een einde gesteld aan het verblijf van de in paragraaf 2 bedoelde personen. **** betrokkene de vereiste documenten voorlegt binnen de in het eerste lid bedoelde termijn of de vereiste documenten niet heeft voorgelegd binnen de drie maanden na het indienen van zijn aanvraag, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag onmiddellijk door aan de gemachtigde van de ****, behalve indien het recht op verblijf onmiddellijk wordt toegekend conform § 6. § 10. **** kosten van de elektronische kaart mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat wordt geïnd voor de overhandiging van een identiteitskaart aan **** onderdanen.

Art. 6.69****. § 1. **** kaart voor klein **** voor begunstigden van het **** die overeenkomstig het model in bijlage 55 is opgesteld, is vijf jaar geldig. § 2. **** in artikel 69****, 2°, bedoelde personen moeten zich tussen de veertigste en de dertigste dag voor de vervaldatum van hun document voor klein **** aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar zij werkzaam zijn om de vernieuwing aan te vragen van de kaart voor klein ****. § 3. Tot staving van de vernieuwing van de kaart voor klein ****, legt betrokkene de documenten over waaruit blijkt dat hij nog steeds de voorwaarden vervult die aan het klein **** zijn gesteld: 1° een kopie van het geldig paspoort of een kopie van de geldige identiteitskaart van de betrokkene;2° een kopie van zijn geldige kaart voor klein ****;3° het bewijs dat hij als grensarbeider in **** actief is, overeenkomstig artikel 50, § 2, 1° tot 3°, of indien het niet mogelijk is het in artikel 50, § 2, 1° tot 3° bedoelde bewijs voor te leggen, enig ander bewijs dat aantoont dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht om als grensarbeider actief te zijn. § 4. **** burgemeester of zijn gemachtigde kent de vernieuwing onmiddellijk toe indien alle vereiste bewijsstukken worden overgelegd en de grensarbeider actief is als werknemer of zelfstandige. **** dit geval ontvangt betrokkene onmiddellijk een nieuwe kaart voor klein **** voor begunstigden van het ****, overeenkomstig het model van de bijlage 55. § 5. **** burgemeester of zijn gemachtigde stuurt de aanvraag van zodra zij volledig is onmiddellijk door aan de gemachtigde van de ****, behalve indien de vernieuwing onmiddellijk aan de begunstigde van het **** wordt toegekend conform § 4. **** de **** of zijn gemachtigde de vernieuwing toekent, ontvangt betrokkene onmiddellijk een nieuwe kaart voor klein **** voor begunstigden van het ****, overeenkomstig het model van de bijlage 55. § 6. **** de vereiste documenten binnen de drie maanden na het indienen van de aanvraag niet werden voorgelegd, weigert de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag om vernieuwing en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 59. **** de **** of zijn gemachtigde aan de begunstigde van het **** niet de vernieuwing van zijn kaart voor klein **** toekent, weigert hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 59.".

Art. 7.**** artikel 111 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "of een beslissing waarop artikel 18, paragraaf 3, en artikel 20, paragraaf 1, van het **** van toepassing zijn" ingevoegd, tussen de woorden "vermeld in artikel 39/79, § 1, tweede lid, van de wet" en de woorden ", geeft het gemeentebestuur".

Art. 8.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 53, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 9.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 54, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 10.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 55, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 11.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 56, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 12.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 57, die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 13.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt de bijlage 22 vervangen door de bijlage 6 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 14.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 58, die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 15.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt een bijlage 59, die als bijlage 8 bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 16.**** hetzelfde koninklijk besluit wordt de bijlage 35 vervangen door de bijlage 8 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17.**** besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch **** wordt bekendgemaakt.

Art. 18.**** minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 24 december 2020. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 1 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 2 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 3 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 4 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 4 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 5 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 5 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 6 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 7 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 7 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 8 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 8 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****

Bijlage 9 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om als bijlage 9 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden toegevoegd. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, S. ****


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^