Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 30 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatreg

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020044697
pub.
30/12/2020
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044697

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wordt genomen ter uitvoering van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (de " wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten").

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 4, § 5, artikel 9, § 2, en artikel 22, tweede lid van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten. 1. Verlenging van de toekenningstermijn van de gewaarborgde kredieten tot 30 juni 2021 Dit besluit heeft ten eerste tot doel uitvoering te geven aan de machtiging van artikel 4, § 5, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten.Die bepaling machtigt de Koning om bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de termijn waarbinnen de in datzelfde artikel 4 bedoelde kredieten kunnen worden toegekend te verlengen indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is.

Zowel de lange duur als de ernst van negatieve effecten van het coronavirus, vereisen dat de termijn binnen dewelke kredieten met een staatswaarborg zoals voorzien door de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten wordt verlengd tot 30 juni 2021.

De nieuwe ernstige golf van het corona-virus in de herfst heeft ertoe geleid dat vele KMO's opnieuw hun activiteiten sterk hebben moeten beperken of zelfs sluiten. Als gevolg van de ernst en de langere duur van de negatieve effecten van het coronavirus op de economie is het wenselijk om deze Staatsgarantie te verlengen tot juni 2021.

Ondersteuning blijft immers nodig om de toegang tot financiering van KMO's te verzekeren.

De verlenging wordt bewerkstelligd via artikel 2. 2. Verlenging van de maximale looptijd van de in aanmerking komende kredieten Verder heeft dit besluit tot doel uitvoering te geven aan de andere machtiging van artikel 4, § 5 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten.Die bepaling machtigt de Koning inderdaad ook om bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de maximaal toegestane looptijd van de kredieten zoals bedoeld in datzelfde artikel 4 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten te verlengen indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is.

De ernst en de duur van de crisis veroorzaakt door het coronavirus vereisen dat ook kredieten met een looptijd van meer dan 3 jaar verleend kunnen worden aan KMO's. Daarom wordt de maximale looptijd van de kredieten opgetrokken tot 5 jaar.

Deze verlenging wordt bewerkstelligd via artikel 3 van het besluit. 3. Verhoging vergoedingstarief en de maximaal gewaarborgde interesten Dit besluit geeft tot slot uitvoering aan de andere machtigingen van artikel 9, § 2 en artikel 22, tweede lid van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten. Artikel 22, tweede lid, machtigt de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit het vergoedingstarief aan te passen indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is.

Voor de leningen met een maximale looptijd van meer dan 36 maanden wordt het vergoedingstarief vastgesteld op 100 basispunten. Deze verhoging van de vergoeding correspondeert met de verhoging van de looptijd van de in aanmerking komende kredieten voor deze staatswaarborg, en wordt toegepast teneinde gevolg te geven aan de Tijdelijke Kaderregeling van 19 maart 2020 inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, en zoals geamendeerd op 3 april, 8 mei, 29 juni en 13 oktober 2020. De verhoging van de looptijd is op haar beurt vereist om de economische gevolgen van de langere duur en de ernst van het coronavirus in te dijken. De aanpassing van het vergoedingstarief wordt bepaald in artikel 5 van het besluit.

Artikel 9, § 2 machtigt de Koning eveneens om bij in Ministerraad overlegd besluit de maximaal gewaarborgde interesten te verhogen rekening houdend met de evolutie van de marktrente en indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is.

In de eerste plaats past het om de interesten die de kredietgevers mogen aanrekenen aan de kredietnemer voor de vergoeding van de staatswaarborg in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vergoedingstarief voor de leningen voor een duur van meer dan 36 maanden (zie aanpassing via artikel 5 van dit besluit). Daarom wordt de maximale interestvoet bepaald in artikel 9, § 1, 2° van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten verhoogd.

Het spreekt voor zich dat de kredietgevers niet meer mogen aanrekenen dan de werkelijke aangerekende vergoeding overeenkomstig artikel 22 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten (samen te lezen met artikel 5 van dit besluit). Zo kunnen kredietgevers nog steeds maximum 50 basispunten aanrekenen voor kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden en ten hoogste 36 maanden.

Daarnaast moeten de kredietgevers, rekening houdend met de marktrente, een hogere interestvoet kunnen aanrekenen op langere leningen. Daarom wordt ook de interestvoet die vastgesteld is in artikel 9, § 1, 1° van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten verhoogd voor de kredieten met een looptijd van meer dan 36 maanden.

De verhogingen van de maximaal gewaarborgde interestvoeten gebeurt via artikel 4 van het besluit.

Er wordt in datzelfde artikel 4 verduidelijkt dat de interesten boven 250 basispunten op jaarbasis slechts worden gewaarborgd voor zover het gewaarborgd verlies op het krediet, zoals berekend overeenkomstig artikel 11 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, niet hoger is dan 90% van de hoofdsom van het krediet. Deze precisering is noodzakelijk opdat de staatswaarborg zou voldoen aan de Tijdelijke Kaderregeling van 19 maart 2020 inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, en zoals geamendeerd op 3 april, 8 mei, 19 juni en 13 oktober 2020, die bepaalt dat de Staat geen waarborg mag bieden voor meer dan 90% van het hoofdsom van het verleende krediet. Het bedrag van de interesten dat die som overschrijdt wordt niet gewaarborgd.

Artikel 4, tweede lid, heeft tot doel tegemoet te komen aan een opmerking die de Europese Commissie maakte in de loop van de prenotificatiecontacten. De Europese Tijdelijke kaderregeling staat niet toe dat meer dan 90% van de hoofdsom van het krediet wordt gewaarborgd wanneer de verliezen naar evenredigheid en onder dezelfde voorwaarden door de kredietinstelling en de Staat worden geleden (punt 25, f) i. van de Tijdelijke karerregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (geconsolideerde versie), p. 12).

Dit betreft het weliswaar onwaarschijnlijke, maar theoretisch mogelijke, scenario waarbij een kredietnemer van een 5-jarige krediet noch de hoofdsom, noch (enige) interesten zou terugbetalen.

Zolang de gewaarborgde interesten minder bedragen dan of gelijk zijn aan 2,5% (of 250 basispunten op jaarbasis) is er geen probleem, aangezien de staatswaarborg maximaal 80% van de gewaarborgde verliezen dekt (artikel 11 van de voormelde wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten). Immers: (80 % (hoofdsom van de krediet + 2,5 % interest berekend over de hoofdsom van de krediet op jaarbasis - de interesten moeten dus met 5 worden vermenigvuldigd, wat neerkomt op een resultaat van 12,5 %) = 90 % van de hoofdsom van het krediet. Dat is het maximale waarborgpercentage dat de Tijdelijke kaderregeling toestaat.

Indien de interesten echter meer bedragen dan 2,5% op jaarbasis en de kredietnemer bijvoorbeeld niets zou terugbetalen (noch de hoofdsom noch de interesten), zou het door de Staat gewaarborgde bedrag 90% van de hoofdsom van het krediet overschrijden, wat de Tijdelijke kaderregeling niet toestaat. 4. Inwerkingtreding Het koninklijk besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (artikel 6).Het is van toepassing op kredieten die worden verleend vanaf 1 januari 2021. Indien het besluit zou worden bekendgemaakt na 1 januari 2021, heeft dit besluit voor deze kredieten terugwerkende kracht. Op deze wijze wordt vermeden dat kredieten die in de periode tussen 31 december 2020 en de datum van bekendmaking van het besluit, en die aan de toepassingsvoorwaarden voor de staatswaarborg beantwoorden, niet van de staatswaarborg zouden kunnen genieten. Dit is gerechtvaardigd omdat de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen toekent.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 68.485/2 VAN 17 DECEMBER 2020 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT VERLENGING VAN DE TOEKENNINGSTERMIJN EN DE MAXIMUMDUUR VAN DE IN AANMERKING KOMENDE KREDIETEN VOOR EEN STAATSWAARBORG VOOR BEPAALDE KREDIETEN AAN KMO'S IN DE STRIJD TEGEN DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS, EN DAARMEE VERBONDEN MAATREGELEN" Op 11 december 2020 is de raad van state, afdeling wetgeving, door de vice eersteminister en minister van financiën, belast met de coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 17 december 2020. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 december 2020.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

De motivering in de brief met de adviesaanvraag luidt als volgt: "- Considérant que la prolongation de la garantie de l'Etat par le présent arrêté est importante et urgente pour lutter contre les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ; qu'un nombre important de PME sont, à la suite de la propagation et de la lutte contre le coronavirus, soudainement à nouveau contraintes de suspendre leurs activités ou de réduire considérablement leurs activités et doivent par conséquent faire face à des problèmes de liquidité ; - Considérant que le présent arrêté est indispensable pour sauvegarder la stabilité de l'économie belge ; qu'il vise à soutenir immédiatement les PME pendant cette période de crise ; que tout retard dans l'adoption et la publication du présent arrêté affecterait son efficacité et son objectif ; - Considérant que, conformément à la volonté du législateur qui est à l'origine de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le Roi doit pouvoir faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés dans les délais les plus brefs possibles ; la prolongation visée par le présent arrêté de la période d'octroi et de la durée maximale (et les mesures y liées) doit pouvoir être adoptée le plus rapidement possible ; - Considérant qu'il est en effet important que les établissements de crédits visés à la loi du 20 juillet 2020 précitée, puissent être autorisés à garantir le plus rapidement possible des crédits plus longs, et qu'ils soient assurés que le délai d'octroi des crédits garantis est prolongé jusqu'après le 31 décembre 2020 ; que l'insécurité relative à ces deux points rend l'octroi de crédit plus difficile, et risque d'annihiler l'effet poursuivi par la mesure ; - Considérant que, par conséquent, compte tenu de l'urgence, il est nécessaire que le Conseil d'Etat rende son avis dans un délai raccourci de 5 jours ;".

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten Het is de bedoeling van de steller van het ontwerp om de ontworpen steunmaatregel in te passen in de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun "ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19 uitbraak" vervat in de mededeling van de Europese Commissie van 19 maart 2020, gewijzigd bij de mededelingen van 3 april 2020, 8 mei 2020, 29 juni 2020 en 13 oktober 2020 (hierna: "de Kaderregeling").

In die regelgevende tekst stelt de Commissie de verenigbaarheidsvoorwaarden vast die ze in beginsel tot 30 juni 2021 zal toepassen op steun die de lidstaten verlenen op grond van artikel 107, lid 3, b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: "VWEU"), met inbegrip van steun in de vorm van gewaarborgde kredieten.

Deze mededeling van de Commissie neemt echter niet weg dat staatssteunregelingen in beginsel nog steeds aanmelding op grond van artikel 108, lid 3, van het VWEU behoeven, tenzij wanneer een beroep gedaan kan worden op een vrijstellingsregeling. De mededeling brengt daarin geen wijziging (1). De Commissie verklaart in haar mededeling immers dat ze "[zorg draagt] voor een snelle besluitvorming na heldere en volledige aanmelding van maatregelen die onder deze mededeling vallen. De lidstaten moeten de Commissie van hun voornemens in kennis stellen en hun plannen om dergelijke maatregelen in te voeren zo snel en volledig mogelijk aanmelden" (2).

Op de vraag of de ontworpen regeling al werd aangemeld, hebben de gemachtigden van de minister het volgende geantwoord: "Des contacts de pré-notification ont déjà eu lieu avec les services de la Commission européenne. Le projet sera notifié formellement à la Commission européenne après intégration des observations du Conseil d'Etat au projet d'Arrêté Royal." Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het vervullen van het voornoemde vormvereiste nog wijzigingen (3) zou ondergaan, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving voorgelegd worden.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. Wat de raadpleging van de Raad van State betreft, dienen vooreerst de redenen opgegeven te worden die rechtvaardigen dat een beroep gedaan wordt op de spoedprocedure zoals bedoeld in artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State", en dient vervolgens verwezen te worden naar het advies van de Raad van State (4).2. Uit het dossier dat aan de Raad van State voorgelegd is, blijkt dat de impactanalyse met betrekking tot de regelgeving uitgevoerd is overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten "houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging". De aanhef moet aldus aangevuld worden dat daarin vermeld wordt dat dit voorafgaand vormvereiste vervuld is.

Dispositief

Artikel 1.Het tweede lid is overbodig en moet weggelaten worden.

Artikel 4.1. De gemachtigden van de minister zijn het ermee eens dat in het eerste lid de woorden en de tekens "artikel 9, § 1, 2° " vervangen moeten worden door de woorden en de tekens "artikel 9, § 1,". 2. Op de vraag in verband met de strekking van het tweede lid hebben de gemachtigden van de minister het volgende aangegeven: "L'article 4, alinéa 2, a pour but de rencontrer une remarque de la Commission européenne exprimée lors des contacts de pré-notification. L'Encadrement temporaire européen ne permet pas de garantir plus de 90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l'établissement de crédit et par l'Etat (5).

Il s'agit du cas de figure, certes, improbable, mais théoriquement possible, où un emprunteur d'un crédit pour une durée de 5 ans ne rembourserait, dans notre exemple, ni le montant en principal, ni (aucun) intérêt.

Il n'y a pas de problème tant que les intérêts garantis sont inférieurs ou égaux à 2,5 % (ou 250 points de base sur base annuelle), comme la garantie de l'état couvre maximum 80 % des pertes garanties (article 11 de la loi du 20 juillet 2020 précitée). En effet : 80 % [principal du prêt + 2,5 % d'intérêts calculés sur principal du prêt sur base annuelle (6)] = 90 % du principal du prêt. C'est le taux de garantie maximum permis par l'Encadrement temporaire.

Toutefois, si les intérêts sont supérieurs à 2,5 % sur base annuelle, et si l'emprunteur devait par exemple ne rien rembourser (ni du principal, ni des intérêts), le montant garanti par l'état dépasserait les 90 % du principal du prêt, ce qui n'est pas permis par l'Encadrement temporaire".

Die aanbeveling zou in het verslag aan de Koning moeten worden opgenomen. 3. Op de vraag waarom het woord "slechts" niet vertaald is in de Franse tekst van het tweede lid hebben de gemachtigden van de minister het volgende aangegeven: "Nous n'avons pas d'objections à ce que la version française soit modifiée sur ce point.Proposition de traduction : "Les intérêts visés à l'alinéa 1er dépassant 250 points de base sur base annuelle NE sont garantis QUE dans la mesure où la perte garantie sur le crédit, telle que calculée conformément à l'article 11 de la loi du 20 juillet 2020, ne dépasse pas 90 % du montant en principal du crédit"." De Franse tekst van het tweede lid moet dienovereenkomstig aangepast worden.

Artikel 5.1. In de Franse tekst moeten de woorden "La prime" vervangen worden door de woorden "Le taux de la prime". 2. De woorden en de tekens ", eerste lid," moeten ingevoegd worden tussen de woorden "artikel 22" en de woorden "van de wet".3. Hoewel geen enkel element van het dossier erop wijst dat zulks de bedoeling zou zijn van de steller van het ontwerp, zou de voorliggende bepaling aldus geïnterpreteerd kunnen worden alsof ze betekent dat voortaan de betaling van de vergoeding zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten "tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen" afhangt van het feit dat de looptijd van de gewaarborgde kredieten meer dan zesendertig maanden bedraagt en dat het vergoedingstarief dan 100 basispunten bedraagt. Om interpretatiemoeilijkheden te voorkomen wordt gesuggereerd om artikel 5 te stellen als volgt: "Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, bedraagt het vergoedingstarief 50 basispunten op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom van elk gewaarborgd krediet wanneer dat krediet een looptijd heeft van maximaal zesendertig maanden. Wanneer het die looptijd overschrijdt, bedraagt dat tarief 100 basispunten." De Griffier B. Drapier De Voorzitter P. Vandernoot _______ Nota's (1) Zie in die zin inzonderheid advies 67.277/3, gegeven op 27 april 2020 over een ontwerp dat heeft geleid tot het [bijzonderemachtenbesluit] van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 van 7 mei 2020 `betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/ adviezen/67277.pdf). (2) Kaderregeling, punt 96.(3) Namelijk andere wijzigingen dan diegene die in dit advies worden voorgesteld of wijzigingen die ertoe strekken tegemoet te komen aan hetgeen in dit advies wordt opgemerkt. (4) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 36.2 en formule F 3-5-2. (5) Point 25, f), i., de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat `visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19', amendé le 3 avril, le 8 mai, le 29 juin et le 13 octobre 2020, (version consolidée), p. 12. (6) Il convient donc de multiplier les intérêts par 5, ce donne un résultat de 12,5 %. 24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, artikel 4, § 5, artikel 9, § 2, en artikel 22, tweede lid;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 1 december 2020;

Gelet op de spoedeisendheid;

Overwegende dat het verlengen van de staatswaarborg bij het voorliggende besluit belangrijk en dringend is om de negatieve effecten van het coronavirus op de economie te bestrijden; dat een groot aantal KMO's, ten gevolge van de verspreiding en de strijd tegen het coronavirus, plots opnieuw genoodzaakt worden hun activiteiten op te schorten of hun activiteiten aanzienlijk te verminderen en bijgevolg met liquiditeitsproblemen kampen;

Overwegende dat het voorliggende besluit onontbeerlijk is om de stabiliteit van de Belgische economie te vrijwaren; dat het ertoe strekt om onmiddellijk de KMO's tijdens deze periode van crisis te ondersteunen; dat elke vertraging bij het aannemen en bij de bekendmaking van dit besluit de doeltreffendheid ervan, alsook de doelstelling zou aantasten;

Overwegende dat, overeenkomstig de wil van de wetgever die ten grondslag ligt aan de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, de Koning op een zo kort mogelijke termijn gebruik moet kunnen maken van de daarin vervatte machtigingen die hem werden verleend; de in dit besluit bedoelde verlenging van de toekenningstermijn en de verlenging van de maximum toegestane looptijd (alsook de daarmee verbonden maatregelen) zo snel mogelijk moet kunnen worden aangenomen;

Overwegende dat het er inderdaad op aankomt de kredietinstellingen als bedoeld in de voornoemde wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, zo snel mogelijk toe te laten om langere kredieten te waarborgen, en zo snel mogelijk zekerheid te geven dat de toekenningstermijn voor gewaarborgde kredieten wordt verlengd na 31 december 2020; dat onzekerheid over beide punten de kredietverstrekking op dit ogenblik bemoeilijkt en het beoogde effect van de maatregel riskeert teniet te doen;

Overwegende dat het bijgevolg, rekening houdend met de spoedeisendheid, het noodzakelijk is dat de Raad van State binnen een termijn van 5 dagen verstrekt;

Gelet op het advies 68.485/2 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel 4, § 1 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bepaalt: "Gewaarborgde kredieten zijn kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden en ten hoogste 36 maanden verleend door een kredietgever aan een kredietnemer tussen de datum van inwerkingtreding van deze wet en 31 december 2020, voor zover zij door de kredietgever op het ogenblik dat ze worden verleend specifiek worden geïdentificeerd. De hiervoor bedoelde identificatie van een krediet kan door de kredietgever niet worden beëindigd of ongedaan gemaakt";

Overwegende dat artikel 4, § 5 van deze wet de Koning de bevoegdheid geeft om de termijn te verlengen waarbinnen de gewaarborgde kredieten kunnen worden toegekend alsmede de maximaal toegestane looptijd van die kredieten verlengen bij een in de Ministerraad overlegd besluit "indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is";

Overwegende dat het gepast is de machtiging te gebruiken om de garantie te verlengen tot 30 juni 2021, aangezien een dergelijke verlenging "gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is";

Overwegende dat, op grond van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, een staatswaarborg wordt toegekend voor de in die wet bepaalde kredieten die tot 31 december 2020 worden verleend; dat de einddatum van 31 december 2020 ten tijde van de goedkeuring van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten gerechtvaardigd was, aangezien toen werd vermoed dat het ergste van de coronaviruscrisis voorbij zou zijn; dat een aanzienlijk aantal KMO's echter recent opnieuw gedwongen werd voor langere tijd dan initieel vermoed hun activiteiten op te schorten en/of aanzienlijk te verminderen; dat het er op dit ogenblik alle schijn van heeft dat de coronaviruscrisis niet over zal zijn tegen 31 december 2020; dat derhalve de einddatum van 31 december 2020 naar 30 juni 2021 dient te worden verlaat, wil men de negatieve effecten van het coronavirus op de economie zoveel mogelijk indammen;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om deze KMO's te blijven steunen tijdens de rest van deze crisisperiode; overwegende dat gelet op de ernst en de duur van de crisis het niet alleen noodzakelijk is om de toekenningstermijn voor gewaarborgde kredieten te verlengen tot 30 juni 2021, maar ook de duur van de kredieten die in aanmerking komen voor de waarborg eveneens te verlengen, overeenkomstig de machtiging die aan de Koning werd verleend bij artikel 4, § 5 van de voornoemde wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten;

Overwegende dat artikel 9, § 1, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bepaalt: "

Art. 9.§ 1. De maximaal gewaarborgde interesten zijn zowel de interesten als de geïmputeerde vergoeding die door een kredietnemer onder een gewaarborgd krediet zijn verschuldigd tot en met de vervaldag, begrensd tot: 1°. 2,00 % interest op jaarbasis, rekening houdend met de daadwerkelijk opgenomen hoofdsommen, vermeerderd met 2°. een door de kredietgever aan de kredietnemer geïmputeerde vergoeding van ten hoogste 50 basispunten, berekend op de hoofdsom, ongeacht of deze daadwerkelijk wordt opgenomen, berekend op jaarbasis.".

Overwegende dat artikel 9, § 2, van deze wet de Koning de bevoegdheid geeft om de maximaal gewaarborgde interesten te verhogen rekening houdend met de evolutie van de marktrente en "indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is".

Overwegende dat nu de maximale duur van de gewaarborgde kredieten wordt opgetrokken, gelet op de ernst en de duur van de coronavirus-crisis (zie hoger), de in artikel 9, § 1, 1° van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bedoelde maximaal gewaarborgde interesten voor die kredieten, eveneens dient te worden opgetrokken, rekening houdend met de marktrente.

Overwegende dat de in artikel 9, § 1, 2° van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bedoelde maximaal gewaarborgde interesten wat betreft de vergoeding voor de staatswaarborg aan de Staat, die de kredietgever mag aanrekenen aan de kredietnemer, in overeenstemming moeten worden gebracht met de aanpasssing van die vergoeding (zie lager), wat noodzakelijk is gelet op de ernst en de duur van de crisis (zie hoger) en de evolutie van de marktrente.

Overwegende dat artikel 21 en artikel 22, eerste lid van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bepalen: "

Art. 21.De kredietgever betaalt de Staat een vergoeding voor de staatswaarborg, die overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk wordt berekend en betaald.

Art. 22.Het vergoedingstarief bedraagt 50 basispunten op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom van elk gewaarborgd krediet. [...]";

Overwegende dat artikel 22, tweede lid van deze wet de Koning de bevoegdheid geeft om het vergoedingstarief aan te passen bij een in Ministerraad overlegd besluit "indien dit gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is".

Overwegende dat het vergoedingstarief voor de langere kredieten, die noodzakelijk zijn gelet op de ernst en de duur van de coronavirus-crisis, dient te worden opgetrokken.

Overwegende dat het gepast is de machtiging te gebruiken om het vergoedingstarief aan te passen nu dit "gelet op de ernst dan wel de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is".

Op voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In dit besluit moet onder "de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten" worden verstaan, de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

Art. 2.De in artikel 4, § 1, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten vastgestelde termijn waarbinnen kredieten worden verleend die in aanmerking komen voor de staatswaarborg die bij diezelfde wet wordt geregeld, wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Art. 3.De in artikel 4, § 1, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten vastgestelde maximale toegestane looptijd van kredieten die in aanmerking komen voor de staatswaarborg die bij diezelfde wet wordt geregeld, wordt opgetrokken tot 5 jaar.

Art. 4.De in artikel 9, § 1, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bedoelde maximaal gewaarborgde interesten worden voor de kredieten met een looptijd van meer dan 36 maanden begrensd op: 1° 2,5 % interest op jaarbasis, rekening houdend met de daadwerkelijk opgenomen hoofdsommen, vermeerderd met 2° een door de kredietgever aan de kredietnemer geïmputeerde vergoeding van ten hoogste 100 basispunten, berekend op de hoofdsom, ongeacht of deze daadwerkelijk wordt opgenomen, berekend op jaarbasis. De interesten bedoeld in het eerste lid boven 250 basispunten op jaarbasis worden slechts gewaarborgd voor zover het gewaarborgd verlies op het krediet, zoals berekend overeenkomstig artikel 11 van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, niet hoger is dan 90% van de hoofdsom van het krediet.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de wet van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020015228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020015256 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 20/07/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020015259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020 sluiten bedraagt het vergoedingskrediet 50 basispunten op jaarbasis van de maximaal beschikbare hoofdsom van elk gewaarborgd krediet wanneer deze een looptijd heeft van niet meer dan 36 maanden. Wanneer het krediet deze looptijd overschrijdt, bedraagt het vergoedingstarief 100 basispunten.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het geldt voor de kredieten die zijn toegekend vanaf 1 januari 2021.

Art. 7.De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, V. VAN PETEGHEM


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^