Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 31 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een regeringscommissaris bij Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020044717
pub.
31/12/2020
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044717

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een regeringscommissaris bij Infrabel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 54, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 december 2013;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 162nonies, § 1, ingevoegd bij wet van 22 maart 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2013, en 213, § 1, ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 juni 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel sluiten tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS en Infrabel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten sluiten tot vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail sluiten tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel sluiten tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/2020 pub. 03/12/2020 numac 2020016218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van de regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR-Rail sluiten tot afzetting en benoeming van de regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR-Rail ;

Overwegende dat een Regeringscommissaris dient te worden benoemd om, in naam van de minister die bevoegd is voor het toezicht op het overheidsbedrijf Infrabel, het toezicht uit te oefenen op de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de heer Kurt Van Raemdonck over de nodige competenties beschikt en dat rekening moet worden gehouden met zijn kandidatuur in het kader van de benoeming als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Overwegende dat de heer Kurt Van Raemdonck titularis is van een licentiaat in de rechten, en een speciale licentie in sociaal recht, werk en sociale zekerheidsrecht. Hij beschikt over een ruime ervaring als HR-manager voor diverse overheidsinstellingen zoals de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Financiën en Skeyes. Zijn opleiding en de uitoefening van zijn vorige functies tonen aan dat hij kennis en ervaring heeft in materies inzake openbaar bestuur alsook in materies inzake mobiliteit en overheidsbedrijven;

Overwegende dat mevrouw Goele Janssen titularis is van een masterdiploma in EU Studies, en een bijkomend masterdiploma in Europese Economische studies. Zij beschikt over ervaring in zowel het Vlaams als Europees Parlement. Haar opleiding en de uitoefening van haar vorige functies verzekeren de nodige kwalificaties met betrekking tot het spoorwegbeleid, niet in het minst omwille van het omvangrijke Europese luik daarbinnen;

Overwegende dat de Minister van Overheidsbedrijven bevoegd is voor het beleid ten aanzien van het spoorsysteem meerbepaald het gezag over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, het gezag over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor, en de bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming.

Ze is eveneens bevoegd voor de regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer, meerbepaald de bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven, Besluit :

Artikel 1.Aan dhr. Maxime Sempo wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als regeringscommissaris bij Infrabel.

Art. 2.Dhr. Kurt Van Raemdonck wordt benoemd tot regeringscommissaris bij Infrabel ter vervanging van dhr. Maxime Sempo.

Art. 3.Mevr. Goele Janssen wordt benoemd als plaatsvervangster van de Regeringscommissaris bij de Infrabel.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, P. DE SUTTER


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^