Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 10 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de gelijkstelling van de dagen van tijdelijk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020205317
pub.
10/02/2021
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205317

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de berekening van extralegale voordelen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de berekening van extralegale voordelen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020 Gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de berekening van extralegale voordelen (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159558/CO/341) Inleiding Om de gevolgen van de Covid19-crisis op de extralegale voordelen van de werknemers in economische werkloosheid te minimaliseren, hebben de sociale partners besloten een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten om deze dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid te assimileren voor de berekening van bepaalde extralegale voordelen.

Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Ecocheques

Art. 2.Voor de toekenning van echocheques, die in de maand juni worden betaald, die door de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016 betreffende de ecocheques (registratienummer 132995/CO/341) zijn voorzien, worden de dagen van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid gelijkgesteld als werkdagen voor de berekening van het bedrag van de ecocheques. 13de maand

Art. 3.Voor de toekenning van de 13de maand betaald in 2020, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 inzake de jaarlijkse gratificatie (registratienummer 132780/CO/341) worden de dagen van technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de berekening van de referentieperiode gelijkgesteld met arbeidsdagen.

Groeps- en hospitalisatieverzekeringen

Art. 4.De werkgevers zullen op ondernemingsvlak de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat perioden van tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid geen afbreuk doen aan de rechten van de betrokken werknemers zoals bepaald in hun aanvullende pensioen- en hospitalisatieverzekering.

Eindbepalingen

Art. 5.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekening van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris goedgekeurde notulen van de vergadering.

Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en treedt in werking op 1 maart 2020 tot 31 december 2020.

Ze is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Die opzegging wordt bij een ter post aangetekende schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^