Koninklijk Besluit van 24 december 2020
gepubliceerd op 12 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende twintigste verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden novem

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021020014
pub.
12/01/2021
prom.
24/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende twintigste verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2020;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 44 - POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus COVID-19;

Overwegende dat op de secties 13 - FOD Binnenlandse Zaken en 16 - Ministerie van Defensie van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken voor de installatie van het International Crisis Management Cell (ICC) binnen het nationaal crisiscentrum.

Op de voordracht van de staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 310.440.203 euro en een vereffeningskrediet van 31.320.013 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

BIJLAGE

Articles légaux Wettelijke artikels

Activités Activiteiten

Allocations de base Basisallocaties

Crédits d'engagement (en euros) Vastleggings- kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) Vereffenings kredieten (in euro)

Départements Departementen

Divisions Afdelingen

Programmes Programma's

Section 12: SPF Justice Sectie 12: FOD Justitie -

12

21

0

1

74.22.04

333.442

333.442

12

51

1

1

12.11.31

208.440

208.440

Total - Totaal

541.882

541.882

Section 12: SPF Intérieur Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken -

13

40

4

2

41.40.44

6.677.405

6.677.405

13

50

0

1

11.00.04

8.459

8.459

13

50

0

2

12.11.01

1.250

1.250

Total - Totaal

6.687.114

6.687.114

Section 16 : Défense Sectie 16: Landverdediging

16

50

5

1

11.00.03

12.500

12.500

Total - Totaal

12.500

12.500

Section 24 : SPF Sécurité Sociale Sectie 24: FOD Sociale Zekerheid -

24

58

4

2

42.90.01

97.865

97.865

Total - Totaal

97.865

97.865

Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu -

25

52

2

3

12.11.02

279.120.190


25

56

5

1

41.40.01

3.416.382

3.416.382

Total - Totaal

282.536.572

3.416.382

Section 44: SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale Sectie 44: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie -

44

55

1

1

43.52.01

20.000.006

20.000.006

44

55

1

1

43.52.43

500.000

500.000

Total - Totaal

20.500.006

20.500.006

Section 46: SPP Politique scientifique Sectie 46: POD Wetenschapsbeleid

46

60

3

1

41.30.11

64.264

64.264

Total - Totaal

64.264

64.264

TOTAAL - TOTAL

310.440.203

31.320.013


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^