Koninklijk Besluit van 24 februari 2003
gepubliceerd op 12 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022199
pub.
12/03/2003
prom.
24/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 december 1972, 14 maart 1975, 5 mei 1976, 22 juli 1977, 25 september 1978, 20 december 1979, 19 maart 1981, 30 juli 1981, 10 augustus 1982, 6 februari 1984, 28 november 1986, 23 november 1987, 29 juni 1989, 2 februari 1990, 19 april 1991, 21 januari 1992, 31 december 1992, 30 december 1994, 14 maart 1995, 23 april 1997, 3 april 1998, 22 januari 1999, 8 november 1999, 17 oktober 2000 en 28 augustus 2002;

Gelet op het advies van de overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, gegeven op 1 maart 2002 en 28 maart 2002;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 8 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 februari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een snelle informatie van betrokkenen vereist is, zodat het noodzakelijk is dat de bepalingen van dit besluit zo vlug mogelijk worden bekendgemaakt;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 6.Voor het jaar 2002 wordt de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 3, vastgesteld op 1.774,55 EUR, die bijdrage wordt respectievelijk verminderd tot 1.330,91 EUR en 887,28 EUR in de situaties waarin is voorzien in artikel 4, § 2, tweede lid. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^