Koninklijk Besluit van 24 februari 2003
gepubliceerd op 07 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003200134
pub.
07/03/2003
prom.
24/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking bestaat uit achttien gewone en achttien plaatsvervangende leden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 juni 1973, Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^