Koninklijk Besluit van 24 januari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012043
pub.
19/02/2007
prom.
24/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, gewijzigd bij de wetten van 10 april 1995, 19 oktober 1998 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten van de Openbare instellingen van sociale zekerheid, die éénzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van het Beheerscomité van 20 juli 2006 tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Overwegende dat werd voldaan aan de bepalingen van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het gunstig advies van 18 april 2006 van de Regeringscommissaris van Begroting;

Gelet op het advies nr. 38.174 van 21 december 2006 van de Vaste Commissie voor taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De percentages van de betrekkingen toe te wijzen aan de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 16 april 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 juli 2006.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^