Koninklijk Besluit van 24 juli 2008
gepubliceerd op 03 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de die

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013035
pub.
03/09/2008
prom.
24/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 Verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2007 onder het nummer 85887/CO/331)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor opvanggezinnen van de Vlaamse gemeenschap. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de werknemers die worden tewerkgesteld als dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen, inbegrepen deze werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancieerd wordt uit de middelen Sociale Maribel en de werknemers tewerkgesteld in het stelsel van gesubsidieerde contractuelen (GECO).

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 2.3.2. van het Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit van 6 juni 2005.

Art. 3.§ 1. Het brutojaarloon voor de werknemers die worden tewerkgesteld als dienstverantwoordelijken zoals bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt met ingang van 1 januari 2006 verhoogd ongeacht de baremieke anciënniteit van de werknemer.

Deze baremieke verhoging bedraagt bruto 501,56 EUR per jaar of bruto 41,80 EUR per maand. § 2. Ingeval de werknemer, bedoeld in artikel 1, voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst reeds een brutojaarloon heeft dat hoger is dan het baremiek bepaalde loon bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, dan is de verhoging van het baremiek loon bepaald door deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voorwerp van een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming.

Art. 4.§ 1. Overeenkomstig artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, moet voor het bepalen van de overeenstemmende brutomaandlonen de brutojaarlonen gedeeld worden door twaalf. § 2. De brutomaandlonen worden vastgesteld overeenkomstig de berekeningswijze bepaald in dit artikel en als bijlage in deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen.

Het in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld loon wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1989 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1989 (Belgisch Staatsbad van 14 oktober 1989).

Het in bijlage vastgesteld minimumloon is het geïndexeerde loon op 1 januari 2006.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vult de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord aan, in die zin dat aan de dienstverantwoordelijke het aangepaste barema opgenomen in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegekend als eerste aanzet in een traject ter overbrugging tussen het barema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen en het barema B1A.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met op 8 juni 2007 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen Aangepast barema dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen MV1bis op 1 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^