Koninklijk Besluit van 24 juni 2000
gepubliceerd op 01 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreff

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012499
pub.
01/09/2000
prom.
24/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsduur sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2000.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 december 1992.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 21 februari 1996.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsduur sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 november 1998.

Bijlage Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van Waals-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 1999 onder het nummer 51830/CO/102.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Artikel 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in Waals-Brabant.

Met "werknemers" worden de werklieden en werksters bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bepalingen Art. 2 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.

Art. 3 - In uitvoering van sectie VI van hoofdstuk III van de wet van 26 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen sluiten betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt het principe van de toepassing van een regeling van conventioneel brugpensioen in deze sector aanvaard voor het werkend personeel (met uitsluiting van de werknemers die langdurig ziek zijn) dat voor deze formule opteert en tussen 1 januari 1999 en 31 december 2000 de leeftijd van 56 jaar bereikt.

Art. 4 - a) De leeftijd van het brugpensioen van de werknemers die 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen berekend overeenkomstig artikel 114, § 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsuitkeringen, wordt op 56 jaar gebracht vanaf 1 januari 1998. b) Voor de toepassingsmodaliteiten van het beroepsverleden, wordt de gelijkstelling voor de dagen van volledige werkloosheid met een maximum van vijf jaar beperkt. Art. 5 - De toepassing van de verschillende bepalingen voorzien in de voormelde artikelen 3 en 4 gelden evenwel volgende regelingen : a) het brugpensioen op 56 jaar zal toegestaan worden voor zover de werknemer een beroepsverleden als loontrekkende van 33 jaar, gelijkstellingsperiodes inbegrepen kan getuigen en op het einde van de overeenkomst 20 jaar ploegenarbeid met nachtarbeid kan bewijzen, zoals bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 gesloten op 10 mei 1993 in de Nationale Arbeidsraad; b) voor de werknemer die met brugpensioen wenst te gaan op 56 jaar onder de voorwaarden bepaald onder a) wordt een aanvullende vergoeding toegekend tot de leeftijd van 65 jaar;c) de aanvullende vergoeding die wordt toegekend aan de bruggepensioneerde werknemer op 56 jaar is gelijk aan 6 300 BEF/maand. Dit bedrag is, individueel, ten minste gelijk aan de vergoeding voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het is een bruto bedrag, voor sociale en/of fiscale afhoudingen.

Een jaarlijkse vergoeding van 2 000 BEF netto is ook toegekend.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de toepassingsmodaliteiten inzake de werkloosheidsuitkeringen, zoals is bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Het bedrag van 6 300 BEF stemt overeen met het indexcijfer dat van kracht is op 1 januari 1995.

De personen die tussen 1 januari 1999 en 1 mei 1999 in brugpensioen zullen treden, hebben recht op de premie van 4 000 BEF en van 3 750 BEF voorzien in de artikelen 53 en 54 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999 betreffende de arbeidsvoorwaarden.

De controle zal worden uitgevoerd door de instanties van het paritair subcomité eind december 1999 en eind december 2000. HOOFDSTUK III. - Geldigheid Art. 6 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^