Koninklijk Besluit van 24 juni 2003
gepubliceerd op 30 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011352
pub.
30/06/2003
prom.
24/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 7 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 januari 2003;

Gelet op het advies 34.938/1 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2003;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer worden aan de onderneming of de vestigingseenheid zoals bedoeld in artikel 2, 3° en 6°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, hierna "de wet" genoemd, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen belast met het register zoals bedoeld in artikel 3 van de wet.

Art. 2.De nummers zoals bedoeld in het artikel 1 worden toegekend op het moment van de inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

In afwijking van het eerste lid kan de toekenning van het vestigingseenheidsnummer aan rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 4, 1° en 2°, van de wet en aan natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen zoals bedoeld in artikel 4, 3° van de wet eventueel worden uitgesteld tot het moment waarop de onderneming daadwerkelijk haar activiteiten start, op voorwaarde dat de inschrijving van deze vestigingseenheid niet vereist is voor de toepassing van een Belgische wetgeving.

Art. 3.Het ondernemings- en het vestigingseenheidsnummer bevatten 10 cijfers.

Het ondernemingsnummer wordt voorgesteld als ZNNN.NNN.NNN, waarbij : 1° Z, het eerste cijfer van het ondernemingsnummer, 0 of 1 is;2° wanneer Z gelijk is aan 0, het cijfer 0 hoeft niet vertoond te worden;3° elke positie N uit een cijfer van 0 tot 9 bestaat;4° na de eerste groep van vier cijfers en de tweede groep van drie cijfers een punt wordt geplaatst. Het vestigingseenheidsnummer wordt voorgesteld als : Z.NNN.NNN.NNN, waarbij : 1° Z, het eerste cijfer van het vestigingseenheidsnummer, een cijfer van 2 tot 8 is;2° elke positie N uit een cijfer van 0 tot 9 bestaat;3° na het eerste cijfer en de twee volgende groepen van drie cijfers een punt wordt geplaatst. Het negende en het tiende cijfer van het ondernemingsnummer en van het vestigingseenheidsnummer vormen het controlecijfer.

Art. 4.§ 1. Het ondernemingsnummer dat aan een rechtspersoon werd toegekend, is niet overdraagbaar op een andere onderneming.

In het geval van een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen worden de volgende modaliteiten opgevolgd.

De overdracht van (het) inschrijvingsnummer(s) van een gesplitste vennootschap naar een nieuwe door splitsing opgerichte vennootschap wordt toegestaan, wanneer alle door de vennootschappenwet voorgeschreven neerleggings- en openbaarmakingsregelen met betrekking tot de splitsing nageleefd zijn;

De nieuwe vennootschap : - de hoofdwerkzaamheid voortzet van de gesplitste vennootschap; - bij haar aanvraag tot inschrijving bij de bevoegde griffie een schriftelijk verzoek voegt tot overdracht van het ondernemingsnummer.

Dit verzoek moet gemotiveerd zijn en dient aan te geven dat aan de voorwaarden is voldaan.

In dat geval wijst de griffie van de rechtbank van koophandel, op het ogenblik van de overmaking van de bekend te maken stukken, het Belgisch Staatsblad erop dat het om een overdracht van het ondernemingsnummer gaat. § 2. Het ondernemingsnummer dat wordt toegekend aan een feitelijke vereniging, een gemeenrechtelijke vennootschap, een tijdelijke vennootschap of een stille vennootschap is niet overdraagbaar op een andere onderneming.

Art. 5.Het aan een natuurlijke persoon toegekende ondernemingsnummer is niet overdraagbaar op een andere onderneming, zelfs wanneer deze onderneming een vennootschap is die enkel uit deze natuurlijke persoon bestaat.

Het nummer blijft aan dezelfde natuurlijke persoon toegekend, zelfs wanneer deze persoon de activiteit onderbreekt of stopzet die aanleiding geeft tot de inschrijving en zelfs wanneer de door de persoon uitgeoefende activiteit verandert.

Onverminderd de toepassing van artikel 36 van de wet, blijft het ondernemingsnummer van een natuurlijke persoon na het overlijden van deze laatste bestaan met het oog op de vereffening van zijn nalatenschap. Het nummer maakt geen deel uit van het vermogen van de overledene en kan niet door een opvolger worden overgenomen.

Art. 6.Het vestigingseenheidsnummer is overdraagbaar bij de overdracht van de betrokken vestigingseenheid van een onderneming naar een andere.

Art. 7.Een ondernemingsnummer dat werd geschrapt, kan door de Kruispuntbank van Ondernemingen niet opnieuw aan een derde worden toegekend.

Art. 8.Een onderneming die bij het van kracht worden van de wet is onderworpen aan de Belgische BTW krijgt als ondernemingsnummer haar BTW-nummer toegekend, voorafgegaan door een index 0. Deze index hoeft niet vermeld te worden bij gebruik van het ondernemingsnummer. Een onderneming die bij het van kracht worden van de wet is ingeschreven in het Nationaal Register van Rechtspersonen krijgt als ondernemingsnummer haar nationaal nummer toegekend, voorafgegaan door een index 0. De index 0 hoeft niet vermeld te worden bij gebruik van het ondernemingsnummer.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Art. 10.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Justitie, Onze Minister belast met Middenstand, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^