Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 09 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011325
pub.
09/07/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971, 26 maart 1999 en 30 december 2009, en artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Robert Deschamps, te Chastre, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend gecoöpteerd lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer Pierre Reman, te Saint-Servais, wordt tot werkend gecoöpteerd lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Deschamps, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Aan de heer Pierre Reman, te Saint-Servais, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend gecoöpteerd lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.De heer Marcus Dejardin, te Namen, wordt tot plaatsvervangend gecoöpteerd lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Reman, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^