Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 06 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012218
pub.
06/11/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 Geldende barema's (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108096/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel voor elke activiteit die in het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf omschrijft is opgenomen, een toepasselijk loonbarema aan te wijzen.

Art. 2.Deze collectieve overeenkomst vertrekt van het koninklijk besluit inzake het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972). Dit koninklijk besluit is opeenvolgend gewijzigd door de volgende koninklijke besluiten : - Koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991; - Koninklijk besluit van 12 augustus 1991 - Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991; - Koninklijk besluit van 13 november 1996 - Belgisch Staatsblad van 29 november 1996; - Koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de sluiten - Belgisch Staatsblad van 26 april 2005; - Koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204242 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 2009; - Koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende sluiten - Belgisch Staatsblad van 1 april 2011.

Art. 3.Voor de verschillende activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf gelden de volgende loonbarema's - Barema bloemisterij : 145.1; - Barema boomkwekerij : 145.3; - Barema bosboomkwekerij : 145.32; - Barema tuinaanleg : 145.4; - Barema fruitteelt : 145.5; - Barema groenteteelt : 145.6; - Barema champignonteelt : 145.7.

Deze loonbarema's, zoals zij sinds 1 januari 2011 van toepassing zijn worden als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst toegevoegd. Deze loonbarema's worden jaarlijks, telkens op 1 januari gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (koninklijk besluit van 9 juli 2010 - Belgisch Staatsblad van 3 september 2010).

Art. 4.Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast : 1. De groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt : Barema groenteteelt - 145.6;

Voor de paddenstoelenteelt geldt : het barema champignonteelt - 145.7. 2. De fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt : Barema groenteteelt - 145.5. 3. De bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen : Barema bloemisterij - 145.1. 4. De boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt : Barema boomkwekerij - 145.3;

Voor de bosboomkwekerij geldt : het barema bosboomkwekerij - 145.32. 5. De teelt van de tuinbouwzaden : Een van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwzaden waar het precies over gaat. 6. Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België : Barema tuinaanleg - 145.4. 7. Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld : Barema tuinaanleg - 145.4. 8. Het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector : Een van de hierboven vermelde barema's in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben.9. De ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité : Een van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waar het precies over gaat. 10. De productie van potgrond, turf, schors en bodem verbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is : Barema bloemisterij - 145.1. 11. Het manueel oogsten van tuinbouwproducten : Een van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waarop de oogst betrekking heeft. 12. Het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is : Barema boomkwekerij - 145.3. 13. Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden. Voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten : barema - 145.4. Voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen : barema bloemisterij - 145.1 of barema boomkwekerij - 145.3 in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011. Zij is gesloten voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen door middel van een opzeggingstermijn van drie maanden die per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité wordt betekend.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's Barema bloemisterij 145.1

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

8,60

Minderjarigen


17 jaar (85 pct.)

8,10

15 en 16 jaar (70 pct.)

6,67

Categorie 1

9,53

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,58

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,63

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,67

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,72

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,77

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,82

Categorie 2

9,76

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,81

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,86

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,91

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,96

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,00

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,05

Categorie 3

9,91

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,96

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,01

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,06

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,11

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,16

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,21

Categorie 4

10,40

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,45

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,50

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,56

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,61

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,66

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,71

Categorie 5 (enkel 50+ ondernemingen)

10,87

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,92

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,98

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,03

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,09

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

11,14

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

11,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,71

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,54


Barema boomkwekerij 145.3

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

9,63

Minderjarigen


17 jaar (85 pct.)

9,14

15 en 16 jaar (70 pct.)

7,53

Ongeschoolden

10,75

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,80

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,86

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,91

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,97

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

11,02

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

11,07

Geoefenden

11,23

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,29

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,34

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,40

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,45

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

11,51

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

11,57

Geschoolden

11,50

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,56

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,62

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,67

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,73

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

11,79

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

11,85

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,46

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,69


Barema bosboomkwekerij 145.32

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

9,56

Minderjarigen


17 jaar (85 pct.)

9,07

15 en 16 jaar (70 pct.)

7,47

Ongeschoolden

10,67

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,72

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,78

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,83

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,88

Geoefenden

11,13

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,19

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,24

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,30

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,35

Geschoolden

11,44

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,50

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,55

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,61

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,67

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,46

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,69


Barema tuinaanleg 145.4

1 januari 2011 - A

Minderjarigen


17 jaar (85 pct.)

9,55

15 en 16 jaar (70 pct.)

7,87

Ongeschoolden

11,24

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,30

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,35

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,41

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,46

Halfgeschoolden

11,58

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,64

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,70

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,75

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,81

Geschoolden

12,31

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

12,37

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

12,43

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,49

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

12,56

Meergeschoolden A

12,6

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

12,66

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

12,73

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,79

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

12,85

Meergeschoolden B

13,27

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

13,34

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

13,40

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

13,47

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

13,54

Vergoeding huisvesting

19,91

Vergoeding eetmalen

10,13

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,71

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,54


Barema tuinaanleg 145.4

1 januari 2011 - B

Minderjarigen


17 jaar (85 pct.)

9,33

15 en 16 jaar (70 pct.)

7,69

Ongeschoolden

10,98

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,03

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,09

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,14

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,20

Halfgeschoolden

11,32

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

11,38

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

11,43

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

11,49

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

11,55

Geschoolden

12,01

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

12,07

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

12,13

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,19

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

12,25

Meergeschoolden A

12,31

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

12,37

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

12,43

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,49

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

12,56

Meergeschoolden B

12,96

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

13,02

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

13,09

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,15

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

13,22

Vergoeding huisvesting

19,91

Vergoeding eetmalen

10,13

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,71

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,54


Barema fruitteelt 145.5

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

7,84

17 jaar (85 pct.)

7,79

15 en 16 jaar (70 pct.)

6,42

Categorie 1 : geschoolden

10,64

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,69

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,75

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,80

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,85

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,91

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,96

Categorie 2 : geoefenden

9,86

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,91

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,96

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,01

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,06

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,11

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,16

Categorie 3 : ongeschoolden

9,17

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,22

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,26

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,31

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,35

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,40

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,45

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,25

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,65


Barema fruitteelt 145.5

1 januari 2011 - Fruitsorteerbedrijven

Seizoens- en gelegenheidswerk

7,84

17 jaar (85 pct.)

7,74

15 en 16 jaar (70 pct.)

6,38

Categorie 1 : geschoolden

10,56

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

10,61

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

10,67

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

10,72

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

10,77

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,82

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,88

Categorie 2 : geoefenden

9,78

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,83

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,88

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,93

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,98

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,02

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,07

Categorie 3 : ongeschoolden

9,11

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,16

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,20

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,25

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,29

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,34

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,38

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,25

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,65


Barema groenteteelt 145.6

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

7,84

17 jaar (85 pct.)

7,54

15 en 16 jaar (70 pct.)

6,21

Categorie 1 : geschoolden

9,78

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,83

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,88

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,93

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,98

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,02

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,07

Categorie 2 : geoefenden

9,34

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,39

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,43

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,48

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,53

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,57

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,62

Categorie 3 : ongeschoolden

8,87

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

8,91

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

8,96

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,00

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,05

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,09

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,14

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,71

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,54


Barema champignonteelt 145.7

1 januari 2011

Seizoens- en gelegenheidswerk

8,60

17 jaar (85 pct.)

7,31

15 en 16 jaar (70 pct.)

6,02

Categorie 1

8,60

Categorie 2

8,71

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

8,75

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

8,80

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

8,84

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

8,88

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

8,93

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

8,97

Categorie 3

9,19

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,24

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,28

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,33

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,37

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

9,42

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

9,47

Categorie 4

9,77

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

9,82

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

9,87

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

9,92

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

9,97

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

10,01

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

10,06

Categorie 5 (enkel 50+ ondernemingen)

12,56

Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,5 pct.)

12,62

Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 1 pct.)

12,69

Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 1,5 pct.)

12,75

Anciënniteit vanaf 20 jaar (+ 2 pct.)

12,81

Anciënniteit vanaf 25 jaar (+ 2,5 pct.)

12,87

Anciënniteit vanaf 30 jaar (+ 3 pct.)

12,94

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,71

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,54


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^