Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 26 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022381
pub.
26/08/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 14ter, derde lid, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 18 april 2012;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 7 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 april 2013;

Gelet op het advies 53.224/2 van de Raad van State, gegeven op 13 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het artikel 2, 1), van het koninklijk besluit van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, wordt het opschrift « Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel » aangevuld met de verstrekkingen 737796-737800 en 737811-737822.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^