Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203425
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 Deeltijdse arbeid (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107579/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf die minder dan 20 werknemers tewerkstellen en op de door hen tewerkgestelde werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Voor wat de berekening van de norm van de 20 werklieden betreft, wordt verwezen naar de berekeningstechniek voor de sociale verkiezingen.

Zij is niet van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en die als hoofdactiviteit de champignonteelt hebben en op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1993 betreffende de aanplakking van een variabel werkrooster in de champignonteelt van toepassing is (koninklijk besluit van 30 juli 1994 - Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1994).

Art. 2.De ondertekenende partijen stellen vast dat in de sector tuinbouw deeltijdse arbeid nogal frequent voorkomt en dat het, voor zover met de deeltijdse werknemer een variabel werkrooster schriftelijk is overeengekomen, vaak onmogelijk is onder meer rekening houdende met de soms snel wijzigende weersomstandigheden en de sterke afhankelijkheid van de vraag op de markt, vijf werkdagen vooraf de toe te passen dagelijkse werkroosters aan de deeltijds tewerkgestelde werknemers mee te delen.

Art. 3.In toepassing van het artikel 159 van de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten (Belgisch Staatsblad van 30 december 1989) kan de hierboven in artikel 2 bedoelde termijn van vijf werkdagen aangepast worden door een in een paritair comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard wordt.

De ondertekenende partijen komen overeen om de termijn van vijf werkdagen te vervangen door 48 uren.

Commentaar Deze bepaling houdt in dat er bijvoorbeeld de dinsdag moet verwittigd worden hoe er op donderdag kan gewerkt worden.

De termijn van 48 uren is ingegeven rekening houdende met de problemen inzake arbeidsorganisatie waarmee de werkgever vaak geconfronteerd wordt en rekening houdende met de mogelijkheden voor de werknemer om familiaal de nodige regelingen te kunnen treffen.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en treedt buiten werking op 30 juni 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^