Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203431
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107586/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen in de champignonteelt welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. HOOFDSTUK II. - Functieclassificatie

Art. 2.De functies van werknemers bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 : Tot deze categorie behoren de werknemers die basiswerkzaamheden kunnen uitvoeren en die geen ervaring hebben in de champignonsector. Na afloop van deze opleidingsperiode gedurende 6 maanden gaan deze werknemers over naar categorie 2.

Categorie 2 : Tot deze categorie behoren de werknemers die instaan voor de volgende werkzaamheden of die de volgende hoedanigheid hebben : plukmedewerkers, werkvoorbereiders, inpakkers, kantinemedewerkers, fustmedewerkers, afwegers, poetspersoneel tijdens de teelt,...

Categorie 3 : Tot deze categorie behoren de werknemers van wie tot de essentie van hun takenpakket behoort om leiding te geven aan een groep van medewerkers-werknemers die behoren tot categorie 1 of 2. Deze werknemers kunnen tevens instaan voor kwaliteitscontrole van het geplukte product, voor de afweging en voor de praktische werkorganisatie.

In functie hiervan kunnen zij instructies geven aan medewerkers van categorie 1 en 2 aangaande plukwijze, de kwaliteit, de werkplanning en -organisatie.

Commentaar : In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan de werknemer die instaat voor het afwegen en het uitoefenen van een controle op de kwaliteit van het product tot categorie 3 behoren volgens de modaliteiten die in dit verband op ondememingsvlak werden afgesproken.

Categorie 4 : Tot deze categorie behoren de werknemers die beschikken over een technische kennis (elektriciteit, klimatiseren, mechanica,...) en die tewerkgesteld zijn aan onder meer de volgende werken : grote schoonmaak tussen de teelten, meehelpen bij de uitvoering van de teelt, voertuigen (of heftrucks) besturen, machines die voor teelt nodig zijn besturen, onderhoud van machines en installaties, uitvoeren van herstellingen.

Categorie 5 : In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan via onderhandelingen op ondernemingsvlak voorzien worden in een vijfde categorie van werknemers.

De drempel van 50 werknemers wordt berekend zoals voor wat betreft de organisatie van de sociale verkiezingen.

Tot deze categorie behoren de werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid onder de productiechef en ontvangen er hun orders rechtstreeks van.

Zij geven leiding aan andere werknemers en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. HOOFDSTUK III. - Loonvoorwaarden

Art. 3.De minimum uurlonen van de werknemers van 18 jaar en ouder zijn op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren vanaf 1 januari 2011 : Categorie 1 : 8,60 EUR Categorie 2 : 8,71 EUR Categorie 3 : 9,19 EUR Categorie 4 : 9,77 EUR Categorie 5 : 12,56 EUR

Art. 4.De minimum uurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen verhogen op 1 januari 2012 met 0,3 pct..

Voor de ondernemingen waar de werkelijk uitbetaalde uurlonen hoger liggen dan de gepubliceerde minimum uurlonen, verhoogd met 0,3 pct., kan een gelijkwaardig alternatief worden uitgewerkt.

Deze ondernemingsregeling wordt bij collectieve arbeidsovereenkomst neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg uiterlijk op 15 oktober 2011.

Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau verhogen de werkelijke uurlonen met 0,3 pct. op 1 januari 2012.

Barema minderjarigen

Art. 5.Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, worden de minimum uurlonen van de minderjarige werknemers als volgt vastgesteld : 17 jaar = 85 pct. 15 en 16 jaar = 70 pct. van het uurloon van de werknemers van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie.

Anciënniteitstoeslag

Art. 6.Op de minimum uurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een, anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming, 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming, 2,5 pct. bij een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming en 3 pct. bij een anciënniteit van 30 jaar in de onderneming.

Art. 7.De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar.

Indexering

Art. 8.Het minimum uurloon en het werkelijk betaalde loon zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de champignonteelt, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juli 2010 (Belgisch Staatsblad van 3 september 2010).

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^