Koninklijk Besluit van 24 maart 2011
gepubliceerd op 21 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011201169
pub.
21/04/2011
prom.
24/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MAART 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010 Basisbijdrage aan het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 25 november 2010 onder het nummer 102416/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Bijdrage

Art. 2.Overeenkomstig artikel 29, § 1, van de statuten van het "Sociaal fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen", gecoördineerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds sluiten (Belgisch Staatsblad van 25 juni 2010), wordt een basisbijdrage bepaald vanaf 1 januari 2011.

De basisbijdrage voor het sociaal fonds wordt bepaald op 2,25 pct. van de niet geplafonneerde brutolonen van de arbeiders.

Art. 3.Van deze bijdrage wordt 1,4 pct. voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenfonds te financieren, zoals werd bepaald in artikel 7 van het nationaal akkoord 2009-2010 van 12 mei 2009, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds sluiten (Belgisch Staatsblad van 25 juni 2010).

Art. 4.De bijdrage van 1,4 pct. van de brutolonen van de arbeiders voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenstelsel te financieren, wordt als volgt verdeeld : - 1,34 pct. wordt aangewend ter financiering van de opbouw van de pensioentoezegging; - 0,06 pct. wordt aangewend ter financiering van het solidariteitsluik.

Art. 5.Op 0,50 pct. door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het fonds gestorte som worden vooraf de door de raad van bestuur vastgestelde kosten afgetrokken. Het saldo wordt verdeeld a rato van één derde voor de in het artikel 21, alinea's 1 en 2, en twee derden voor de in artikel 21, alinea 3, bedoelde uitkering zoals voorzien in de statuten van het fonds. HOOFDSTUK III. - Inning en invordering

Art. 6.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK IV. - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de basisbijdrage aan het sociaal fonds van 26 juni 2007, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit op 2 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2008), gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^