Koninklijk Besluit van 24 mei 2011
gepubliceerd op 01 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000349
pub.
01/06/2011
prom.
24/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 257quinquies/5, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones;

Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Limburg, d.d. 10 maart 2011 tot goedkeuring van de personeelsformatie van de zone Lanaken-Maasmechelen;

Gelet op het besluit van de politieraad tot goedkeuring van het personeelskader, d.d. 15 februari 2011, goedkeuring van de begroting 2011, d.d. 18 januari 2011 en goedkeuring van de eindrekening van de vorige politiezones, d.d. 15 maart 2011;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken, d.d. 1 maart 2011 tot goedkeuring van de eindrekening van de zone Lanaken;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen, d.d. 1 maart 2011 tot goedkeuring van de eindrekening van de zone Maasmechelen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de voorwaarden tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone Lanaken-Maasmechelen, zoals bepaald door artikel 257quinquies/5, vervuld zijn;

Overwegende dat deze instelling absoluut noodzakelijk is om van rechtswege een einde te stellen aan het mandaat van de politieraadsleden van de vorige politiezones; dat in afwachting hiervan, de beheersorganen van de vorige politiezones en van de nieuwe politiezone hun bevoegdheden immers beide op beperkte wijze uitvoeren;

Overwegende dat de procedure bij fusie door de instelling van de lokale politie « Lanaken-Maasmechelen » vereist dat er aan de nieuwe politiezone een code wordt toegekend, bestaande uit vier cijfers, die de officiële identificatie van de politiezone vormt;

Overwegende dat, net zoals de politiezones ontstaan tijdens de hervorming, de nieuwe politiezones de mogelijkheid moeten hebben om een specifieke « zonenaam » voor te stellen, als aanvulling van de code die hen al werd toegewezen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen wordt ingesteld op datum van 1 januari 2011.

Art. 2.In artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones, worden de woorden « ten laatste zestig dagen na bekendmaking van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad » geschrapt.

Art. 3.In de bijlage van hetzelfde besluit wordt de lijst met de codes bestaande uit vier cijfers aangevuld met de woorden « 5463 - PZ Lanaken-Maasmechelen ».

Art. 4.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^