Koninklijk Besluit van 24 november 2010
gepubliceerd op 14 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2010018419
pub.
14/12/2010
prom.
24/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1 en 4, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3bis, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 18 juni 2010;

Gelet op advies nr. 48.716/3 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 1999, wordt opgeheven.

Art. 2.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^