Koninklijk Besluit van 24 november 2011
gepubliceerd op 09 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende transfer van kredieten naar en binnen het programma 50-5 « Inzet » van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007286
pub.
09/01/2012
prom.
24/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende transfer van kredieten naar en binnen het programma 50-5 « Inzet » van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op artikel 52;

Gelet op de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 2.16.20;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 2011 houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerlei uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat het hoort de deelname verder te zetten van de Krijgsmacht aan de militaire acties in dewelke België zich heeft ingeschreven;

Overwegende dat het voortzetten van deze deelname uitgaven met zich meebrengt boven de voor dit doel ingeschreven kredieten op het programma 16-50-5 « Inzet » van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011;

Overwegende dat het hoort het bedrag van de kredieten ingeschreven op het bovenvermeld programma te verhogen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 oktober 2011;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 16 november 2011;

Op voordracht van Onze Minister van Landsverdediging en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven op het programma 16-50-0 « Bestaansmiddelen » van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2011 te verminderen met 7.871 duizend euro in vastlegging en met 6.467 duizend euro in vereffening. Deze verminderingen worden verdeeld over verschillende basisallocaties, overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 2.De kredieten ingeschreven op het activiteitenprogramma 16-50-4 « Internationale verplichtingen » van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2011 te verminderen met 1.277 duizend euro in vastlegging en met 2.681 duizend euro in vereffening. Deze verminderingen worden verdeeld over verschillende basisallocaties, overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 3.De kredieten ingeschreven op het activiteitenprogramma 16-70-4 « Onderwijs, vorming en opvoedingsactiviteiten » van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2011 te verminderen met 113 duizend euro in vastlegging en in vereffening. Deze verminderingen worden verdeeld over verschillende basisallocaties, overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 4.De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten ingeschreven op het activiteitenprogramma 16-50-5 « Inzet » van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2011 te verhogen met 9.261 duizend euro in vastlegging en in vereffening. Deze verhogingen worden verdeeld over verschillende basisallocaties, overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 5.Een herverdeling door te voeren van vereffeningskredieten binnen het activiteitenprogramma 16-50-5 « Inzet » van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2011 voor een bedrag van 250 duizend euro tussen basisallocaties overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 6.Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 24 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het besluit van 24 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^