Koninklijk Besluit van 24 november 2016
gepubliceerd op 15 december 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende toekenning van de dotatie voor 2016 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024284
pub.
15/12/2016
prom.
24/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024284

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


24 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende toekenning van de dotatie voor 2016 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, laatst gewijzigd bij de wet van 15 december 2013;

Gelet op de wet van 12 juli 2016 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 25.54.5;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2016;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende dat het noodzakelijk is dit bedrag ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk van 22 februari 2016 houdende toekenning van de dotatie voor 2016 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van zevenentachtig miljoen vijfhonderd zesenvijftigduizend euro (87.556.000 euro), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016, budgettair adres 25.54.51.4140.01, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ondernemingsnummer 0267 387 230.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^